Ordonnantie creëert kader voor Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

Met een ordonnantie van 18 mei 2017 wordt een kader gecreëerd voor de oprichting van het ‘Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven’ – verkort: ‘BAOB’. De Brusselse regering is gemachtigd om een naamloze vennootschap van publiek recht met een sociaal oogmerk met rechtspersoonlijkheid op te richten.

Enkele krachtlijnen:

 • Het agentschap heeft zijn maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Het agentschap kan geval per geval door de regering gemachtigd worden tot de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen over te gaan, zelfs door middel van de onteigeningsprocedure per zone.
 • Het agentschap heeft als sociaal oogmerk de uitvoering van het gewestelijk beleid op het gebied van advies en individuele en collectieve begeleiding aan ondernemingen in het kader van zijn openbare opdrachten.
 • De aandeelhouder van het agentschap streeft geen enkel vermogensvoordeel dat hem zou kunnen worden uitgekeerd na.
 • Het agentschap heeft als maatschappelijk doel, in België of in het buitenland, elke openbare dienstverlening van advies en van individuele of collectieve begeleiding, zowel aan Brusselse ondernemingen en handelszaken met het oog op hun ontwikkeling als aan buitenlandse ondernemingen en handelszaken met het oog op hun investering in het gewest.
 • Het agentschap mag verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.
 • De openbare opdrachten van het agentschap worden opgesomd in de ordonnantie, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van Brusselse economische projecten en hun initiatiefnemers. Daarnaast noteren we ook specifieke opdrachten, zoals het coördineren van het netwerk van economische en handelsattachés van het gewest.
 • Het agentschap heeft een resultaatverbintenis met betrekking tot zijn doelstellingen. De modaliteiten van deze resultaatverbintenis worden bepaald in de beheersovereenkomst.
 • Naast de openbare opdrachten mag het agentschap ook nog andere handelingen stellen of activiteit uitoefenen die bijdragen tot zijn maatschappelijk doel. Ook opdrachten voor derden zijn onder strikte voorwaarden mogelijk.
 • De organen van het agentschap zijn de algemene vergadering, de raad van bestuur, de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, en het directiecomité.
 • De regering en het agentschap sluiten een beheersovereenkomst af die de bijzondere regels en voorwaarden voor de uitoefening van de opdrachten van het agentschap vastlegt en zijn prioriteiten bepaalt.

De ordonnantie van 18 mei 2017 treedt in werking op 10 juni 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, BS 31 mei 2017

Steven Bellemans

Ordonnantie houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

Afkondigingsdatum : 18/05/2017
Publicatiedatum : 31/05/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  316