Orde van Vlaamse Balies moderniseert structuur en werking in gloednieuw Reglement van Orde

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies

De Orde van Vlaamse Balies heeft een nieuw Reglement van Orde. Met daarin tal van hervormingen zowel wat betreft werking en functioneren als op het gebied van structuur en organisatie. Er is onder meer gekozen voor een beperkte samenstelling van de algemene vergadering, een rechtstreekse verkiezing van de afgevaardigden, de verkiezing van een ondervoorzitter, de oprichting van commissies bij de raad van bestuur en een snellere, versoepelde manier om reglementen te bespreken. Volgens de OVB gaat het om noodzakelijke aanpassingen om haar meer slagkracht te geven en voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Het is voor het eerst in meer dan 15 jaar dat het reglement van orde op zo’n verregaande manier wordt aangepast. Het nieuwe reglement werd op 27 november 2019 aangenomen door de Algemene Vergadering, maar het is pas nu het bij KB is bekrachtigd dat het ook effectief in werking kan treden. En dat vanaf 24 maart 2020.

Samenstelling Algemene Vergadering

De AV bestaat voortaan uit
  • de stafhouder van iedere Orde van advocaten
  • de vice-stafhouder (of zijn vervanger)
  • de rechtstreeks verkozen leden (dit aantal wordt vastgesteld in functie van het aantal advocaten op het tableau of de lijst van ingeschreven advocaten per kieskring op 1 december voor de dag van de verkiezingen. Per begonnen schijf van 200 advocaten in een kieskring is er 1 lid in de AV. Rechtstreeks verkozen leden krijgen een hernieuwbaar mandaat van 2 jaar)
  • de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie
  • de vertegenwoordigers bij de Raad van de balies van de EU (raadgevende stem) voor zover ze geen verkozen lid zijn.

Verkiezing leden Algemene Vergadering

Iedere Orde van advocaten organiseert tweejaarlijks de rechtstreekse verkiezing van de rechtstreeks te verkiezen leden. Leden zijn verkozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen voor het laatste te begeven mandaat is de jongste kandidaat gekozen. Dat is een belangrijk verschil met vroeger want toen werd de oudste kandidaat naar rangorde op het tableau en op de lijsten gekozen.

Werking Algemene Vergadering

Voortaan moet de AV verplicht samen komen wanneer minstens één vijfde van de stemgerechtigde leden dat vraagt. Tot nog toe lag die drempel op één tiende van de leden. Deadline om deze vergadering te laten plaatsvinden blijft 1 maand na het verzoek.

Vergaderen doet de AV ook nog steeds 1 keer per trimester en telkens wanneer de raad van bestuur dat vraagt.

De Orde vraagt in het nieuwe reglement dat de voorzitter (of een door hem aangewezen persoon) voortaan de regelmatigheid van de samenstelling van de vergadering en de geldigheid van de volmachten en vertegenwoordigingen controleert. Bij betwisting moet een tijdelijk bureau (met daarin de voorzitter én het oudste en jongste aanwezige stemgerechtigde lid) worden samengesteld om de zaak meteen te beslechten.

Ook aan de bevoegdheden van de AV werd gesleuteld. Het gaat vooral om verfijningen van de bestaande opdrachten. Maar voortaan stelt het reglement ook uitdrukkelijk dat de AV het aantal bestuurder van de raad van bestuur bepaalt en de versagen van de vergaderingen van de AV goedkeurt.

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat voortaan uit minimum 6 en maximum 8 bestuurders, onder wie de voorzitter. Volgens het oude reglement waren en standaard 8 bestuurders, incl de voorzitter.

Het aantal onverenigbaarheden is drastisch uitgebreid. Waar het mandaat als bestuurder nu alleen onverenigbaar is met dat van stafhouder of lid van een raad van de Orde van advocaten, is dat vanaf 24 maart uitgebreid tot dat van stemgerechtigd lid van de algemene vergadering, lid van een raad van Orde van advocaten en van voorzitter, secretaris of lid van de tuchtraad van eerste aanleg of de tuchtraad van beroep.

Verkiezing leden raad van bestuur

Ook hier heel wat nieuwigheden. Vanaf nu moet de voorzitter bijvoorbeeld altijd minstens 60 dagen vóór de andere bestuursleden worden verkozen en vangen de driejarige mandaten van de bestuurders en de voorzitter aan op 1 september volgend op de verkiezingen.

Werking raad van bestuur

Voortaan kan een bestuurder volmacht geven aan een andere bestuurder (een bestuurder kan maximum 1 volmacht houden). En nieuw is ook dat de Raad van Bestuur een directiecomité kan aanstellen om de dagelijkse werking van de Orde te ondersteunen.

Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur kan voortaan commissies oprichten om zaken te bespreken. De commissieleden moeten worden aangesteld op basis van specifieke competenties die erop gericht zijn op een kwaliteitsvolle manier bij te dragen tot de collectieve belangen van de advocatuur in zijn geheel.

Verder zal de raad op voorstel van de AV vertegenwoordigers aanduiden die samen met de voorzitter de A-aandeelhouders bij DIPLAD vertegenwoordigen en bij andere met de OVB verbonden vennootschappen en verenigingen.

In werking: 24 maart 2020 (het oude reglement van 17 februari 2002 wordt opgeheven)

Bron: Koninklijk besluit van 18 maart 2020 houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies, BS 24 maart 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  400