Orde van Vlaamse Balies hervormt regels voor advocatenstage

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1. “De stage” van de Codex Deontologie voor Advocaten

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft de regels voor de advocatenstage (Hoofdstuk II.1. ‘De stage’) in de Codex Deontologie voor Advocaten grondig gewijzigd. Daardoor gelden voortaan strengere voorwaarden voor het stagemeesterschap, moeten stagemeester en stagiair een pak meer informatie opnemen in de stageovereenkomst, is de aanwezigheid van een stagemeester in de stagecommissie verplicht en zijn er nieuwe richtlijnen voor de stagevergoeding. Het nieuwe stagereglement bevat in ieder onderdeel ook een pak meer details zodat alle bepalingen en procedurestappen voldoende duidelijk zijn. Zo start hoofdstuk II voortaan met een uitgebreide definitie van de stage met een duidelijk antwoord op de vragen wie wat waar waarom.
Hieronder lichten we een aantal belangrijke nieuwigheden kort toe.

Inschrijving stage

Bij hun verzoek tot inschrijving op de lijst van de advocaten-stagiairs moeten de kandidaten advocaten-stagiairs voortaan heel wat extra informatie doorgeven. De Orde eist bijvoorbeeld een ondertekende verklaring met de vermelding van zowel de professionele als alle andere relevante activiteiten die de kandidaat op dat ogenblik uitoefent of in het verleden heeft uitgeoefend. Tot nog toe was men alleen verplicht om in die verklaring aan te geven welke beroepen men op dat ogenblik uitoefende.
Nieuw is ook de schriftelijke bevestiging dat men nog nooit failliet is verklaard, mandataris is geweest van een failliete onderneming, het voordeel geniet van de collectieve schuldenregeling of dat men niet het voorwerp is van een insolventiemaatregel.
Het reglement stelt voortaan uitdrukkelijk dat minnelijke schikkingen m.b.t. verkeersovertredingen en GAS-boetes niet moeten worden gemeld.

Stagemeesterschap

Het nieuwe stagereglement bevat een reeks vereisten waaraan de kandidaat-stagemeester moet voldoen om te worden opgenomen op de lijst van stagemeesters. De criteria gelden ook in het kader van de evaluatie van stagemeesters.
De raad van de Orde gaat onder meer na of de betrokkene voldoende beschikbaar is, beschikt over de nodige kantoorinfrastructuur en andere zaken om zijn taak als stagemeester correct te kunnen uitvoeren, geen tuchtinbreuken heeft gaan, voldoet aan de verplichting tot permanente vorming, enz.
De stagemeester bezorgt uiterlijk 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde over zijn naleven van de verplichtingen. De raad van de Orde evalueert jaarlijks in de maand maart minstens de stagemeesters waarover de stagecommissie meerdere opmerkingen over ontving en de stagemeesters die geen schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde hebben bezorgd. En dat voor het voorbije of lopende gerechtelijk jaar.

Stageovereenkomst

De minimuminhoud van de stageovereenkomst is voortaan reglementair bepaald. De tekst moet afspraken bevatten over
  • het bedrag van de stagevergoeding
  • het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen in opdracht van de stagemeester of het kantoor
  • de al of niet terugbetaling van de baliebijdragen en kosten permanente vorming
  • de opzegtermijn
  • het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding waarbij de advocaat-stagiair per gerechtelijk jaar recht heeft op minimaal 4 weken betaalde afwezigheid, waarvan 2 weken opeenvolgend als hij daarom vraagt
  • het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding voor de voorbereiding van de examens tot het behalen van het bekwaamheidsattest met een minimum van 5 werkdagen
  • in voorkomend geval: de afspraken over de deelname van de advocaat-stagiair aan de Salduz-permanentie.
Ook nieuw: als de advocaat-stagiair de stageovereenkomst opzegt, kan de stagemeester een tegenopzeg geven.

Stagevergoeding

De stagemeester en de advocaat-stagiair moeten voortaan samen de jaarlijkse stagevergoeding bepalen. Die vergoeding is maandelijks vooruitbetaalbaar en bedraagt vanaf 1 september 2020 , bij voltijdse inzet, minstens 21.600 euro voor het eerste stagejaar en minstens 26.400 euro voor het tweede stagejaar.

Gelijkgestelde stage

Indien een gelijkgestelde stage wordt volbracht aan een andere balie, lid van de Orde van Vlaamse Balies, van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone of van de CCBE, en niet langer duurt dan drie maanden, is geen voorafgaande toestemming vereist. Het volstaat dat de advocaat-stagiair vooraf de stafhouder schriftelijk welbepaalde inlichtingen en documenten overmaakt. In dat geval is de stage niet geschorst, noch onderbroken. In alle andere gevallen neemt de gelijkgestelde stage de vorm aan van een onderbreking.

Stagecommissie

In iedere stagecommissie moet voortaan een stagemeester (aangewezen door de stafhouder) zetelen. Dat was voorheen niet verplicht.

Overgangsmaatregelen

Het nieuwe stagereglement is goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 3 juli 2020. Er gelden overgangsmaatregelen.
Zie ook
  1077