Orde der geneesheren krijgt nieuwe naam (art. 80-93 Gezondheidswet)

De Orde der geneesheren is niet meer. Voortaan spreekt men van de Orde der artsen. Samen met die genderneutrale naamsverandering zijn er nog enkele andere nieuwigheden. Er komt een oplossing voor de inschrijving bij de orde van de artsen in het Brussels Gewest. En artsen krijgen voortaan ook 30 dagen om in beroep te gaan tegen een beslissing van hun provinciale raad. Andere nieuwigheid is dat de tuchtstraf pas kan uitgevoerd worden als de termijn om cassatieberoep in te stellen is verstreken.

Genderneutraal

De Orde der Geneesheren wordt genderneutraal. Voortaan heet zij Orde der artsen.

Artsen uit het Brussels Gewest

Artsen schrijven zich in principe in op de lijst van de Orde in de provincie waar hun woonplaats (plaats van voornaamste bedrijvigheid) is.

Voor artsen met een woonplaats in het Brussels Gewest zorgt deze inschrijvingsregeling voor problemen aangezien dat gewest geen deel uitmaakt van een provincie. Sinds de grondwetsherziening van 1993 is de provincie Brabant opgeheven. In de plaats daarvan zijn de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant gekomen en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De artsen uit het Brussels Gewest kunnen vooraan kiezen op welke lijst ze zich inschrijven: ofwel op de lijst van de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel ofwel op de lijst van de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant.

Artsen die zijn ingeschreven op de Nederlandstalige of Franstalige lijst van de vroegere provincie Brabant worden automatisch gemuteerd. De eersten naar de lijst van de provinciale raad van Vlaamse-Brabant en Brussel. De anderen naar de lijst van de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant.

Om verkiesbaar te zijn voor een provinciale raad volstaat het voortaan om ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde bij de betrokken provinciale raad. Wonen in de provincie is geen voorwaarde meer. Hierdoor kunnen artsen uit het Brussels Gewest zich ook verkiesbaar stellen voor de provinciale raden van Vlaams-Brabant of Waals-Brabant.

Een KB zal nog regels vastleggen om de vertegenwoordiging van de artsen van het Brussels Gewest binnen de provinciale raden van Waals-Brabant en Vlaams-Brabant te garanderen.

Bijzitters van de provinciale raden moeten normaal gezien in de provincie wonen. Niet zo in de provinciale raden van Vlaams-Brabant en Brussel en van Brussel en Waals-Brabant. De bijzitters in die raden mogen ook in het Brussel Gewest wonen.

Raad van beroep

De raad van beroep behandelt voortaan ook de geschillen tussen de provinciale raden over de plaats van inschrijving van de arts. Concreet gaat het om geschillen op het vlak van de keuze die artsen uit het Brussels Gewest hebben gemaakt voor ofwel de provincale raad van Vlaams-Brabant en Brussel ofwel de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant.

Tot nu beslechtte de raad geschillen tussen de provinciale raden over de woonplaats van de arts. Dat blijft hij uiteraard ook verder doen.

Hoger beroep

Niet enkel de voorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen maar ook de arts zelf heeft voortaan dertig vrije dagen om hoger beroep aan te tekenen bij de raad van beroep tegen de beslissingen van de provinciale raden. En dit vanaf de kennisgeving van de beslissing. Voor de arts gaat het hier om een verdubbeling van de termijn. Voor de voorzitter verandert er niets.

Uitvoering tuchtstraf

Voor tuchtbeslissingendie in laatste aanleg zijn genomen gaat de ten uitvoerlegging voortaan pas in na het verstrijken van zestig vrije dagen.

Die nieuwe regel zorgt ervoor dat de tenuitvoerlegging niet kan beginnen voor het verstrijken van de termijn om in cassatie te gaan. Tot nu kon de tenuitvoerlegging al starten, nog voor die cassatietermijn was verlopen. Dat kwam omdat de termijn om in cassatie te gaan in tuchtzaken in 2014 is verlengd van één maand naar twee maanden.

Einde mandaten

De leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van wie het mandaat is verstreken, kunnen tijdelijk op post blijven. Tot nieuwe verkiezingen de mandaten hebben ingevuld.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 27 augustus 2015.

Het langer in dienst blijven van de leden van de raden – ook al is hun mandaat verstreken – treedt echter in werking op 13 mei 2015. De dag waarop de mandaten van de leden van de provinciale raden normaal gezien moesten vernieuwd zijn.

Bron:Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 80–93 Gezondheidswet)
Zie ook:Koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  283