Oplossing voor praktische problemen bij toepassing Hervormingswet Civiele Veiligheid (art. 15-40)

De meeste hulpverleningszones zijn intussen al bijna een jaar operationeel. Maar de voorbije maanden zijn hier en daar problemen opgedoken bij de toepassing van de Hervormingswet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007. Onder meer met betrekking tot de facturatie van interventies, de vergaderingen van de zoneraad, de procedure voor het algemeen specifiek toezicht en de opstelling van het personeelsplan. De wetgever komt nu met een oplossing voor die praktische issues.

Facturatie

Volgens de Wet op de Civiele Veiligheid mogen zones de interventies die ze op het grondgebied van een andere zone uitvoeren in het kader van de snelst adequate hulp, eenzijdig aan die zone factureren. Om misbruik te voorkomen, mag dat voortaan alleen onder de voorwaarden die door de Koning zijn vastgelegd in een besluit.

Vergaderingen zoneraad

Wanneer het college de zoneraad bijeenroept, is het verplicht om de agenda van de vergadering minstens 10 kalenderdagen op voorhand op te sturen. De zoneraadsleden moeten ook de notulen van de vorige vergadering krijgen zodat ze opmerkingen kunnen geven. Maar wanneer die documenten moeten worden opgestuurd, is volgens de huidige bepalingen niet helemaal duidelijk. De wet stelt immers dat ‘de notulen minstens 7 dagen voor de dag van de zitting moeten worden verstuurd en uiterlijk gelijktijdig met de agenda’. Die tegenstrijdigheid wordt nu weggewerkt. Agenda en notulen moeten niet gelijktijdig worden verstuurd.

Algemeen specifiek toezicht beslissingen zoneoverheid

De procedure ‘algemeen specifiek toezicht’ op de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege wordt vereenvoudigd. Besluiten worden voortaan in eerste instantie voorgelegd aan de gouverneur. Pas nadien zal de minister van Binnenlandse Zaken optreden (of de minister van Volksgezondheid voor wat betreft de medische, sanitaire en sociale hulpverlening). Tot nog toe waren ze gelijktijdig aan zet.

Toezicht personeelsplan

Zoneraden zijn verplicht om een personeelsplan vast teleggen. Hoewel de Koning criteria heeft vastgelegd voor het opstellen van de plannen voor operationeel personeel, zijn die er niet voor de plannen van het administratief personeel. Daarom wordt de procedure op het vlak van toezicht met betrekking tot het administratief personeel beperkt tot de procedure van het ‘algemeen specifiek toezicht’.

Online publicatie

Wanneer een zone na een inspectie de vastgestelde overtredingen niet hersteld, wordt hiervan een proces-verbaal opgesteld. Dat pv wordt voortaan gedurende minstens 10 werkdagen bekendgemaakt via aanplakking op de centrale zetel van de betrokken zone, in elk gemeentehuis van de gemeenten van de zone, of via bekendmaking op de website van de zone en van de gemeenten van de zone.

De zones mogen ook hun beslissingen publiceren op hun website en op de websites van de gemeenten die behoren tot de zones.

Adviezen over verbeteringen organisaties

De algemene inspectie van de operationele diensten van de civiele veiligheid is momenteel nog niet geïnstalleerd. Er is dus geen instantie die adviezen en suggesties geeft over maatregelen voor verbetering aan de organisatie en de werking van de zones en om de toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de opdrachten van de zones te controleren. De wetgever kent die opdracht nu tijdelijk toe aan de inspectie bedoeld door de wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming.

Terbeschikkingstelling onroerende goederen

De terbeschikkingstelling van de gemeentelijke onroerende goederen aan de hulpverleningszone volgt de klassieke regels van het burgerlijk recht (huurcontract, erfpacht). Het is niet nodig om andere modaliteiten te voorzien via KB. Die bepaling wordt daarom geschrapt uit de Hervormingswet.

Meer tijd voor samenstellen personeelsbestand

De wetgever geeft de zones 6 maanden langer de tijd om hun personeelsbestand en uitrusting vast te stellen. Normaalgezien moesten de zones hier mee klaar zijn binnen de 6 maanden na hun oprichting. Maar dat blijkt te kort op in de praktijk. De termijn bedraagt voortaan 1 jaar.

Aankoop materiaal

De wetgever verduidelijkt dat de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken zal functioneren als opdrachtencentrale en niet als aankoopcentrale. De AD is dus alleen verantwoordelijk voor het opstarten van de procedure tot gunning van de opdracht. Elke begunstigde aanbestedende overheid is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering met betrekking tot haar deel: ze besteld rechtstreeks bij de opdrachtnemer zonder een ‘omweg’ via de centrale, neemt zelf in ontvangst en pas in voorkomend geval de door het bestek bepaalde geldboeten toe.

Tot slot krijgt de Koning de mogelijkheid om aan de prezones en hulpverleningszones subsidies toe te kennen voor de aankoop van materieel of het gebruik van een licentie dat specifiek is voor hun opdrachten.

In werking…

Dit onderdeel van de Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken van 9 november 2015 treedt in werking op 10 december, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015. (art. 15-40)
Zie ook Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 31 juli 2007.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

Afkondigingsdatum : 09/11/2015
Publicatiedatum : 30/11/2015

Gepubliceerd op 30-11-2015

  70