‘Opkuis’ van teksten na hervorming van sociale inspectie

Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid

Op 1 juli 2017 werd de sociale-inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid geïntegreerd in de sociale-inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze transfer maakte deel uit van het hervormingsproces van de sociale-inspectiediensten en beoogde een verbetering van de efficiëntie van deze diensten onder meer op het gebied van fraudebestrijding en sociale dumping. Naar aanleiding daarvan ondergaan verschillende koninklijke besluiten nu een kleine ‘opkuis’.
De hervorming van de sociale-inspectiediensten bracht een van de elementen van het regeerakkoord en het plan voor de strijd tegen sociale dumping tot uitvoering. Dat laatste plan werd goedgekeurd tijdens de ministerraad van 22 april 2016. De bedoeling van deze hervorming was om de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping en misbruik te versterken en efficiënter te maken.

‘Opgekuiste’ aktes

Door de transfer van de sociale-inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid naar de RSZ op 1 juli 2017 moesten verschillende koninklijke besluiten een kleine ‘opkuis’ ondergaan om deze bevoegdheidswijziging vast te leggen.
Daarom wordt er bijvoorbeeld hier en daar niet langer meer verwezen naar de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid, maar naar die van de RSZ.
Meteen wordt ook de oude benaming ‘Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg’, die nog in heel veel oude teksten stond, geschrapt of vervangen door de vermelding ‘Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’.
Rekening houdend met de eerdere integratie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) in de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) (op 1 januari 2015, geschrapt op 1 januari 2017) en nadien in de RSZ (als gevolg van de fusie van DIBISS en RSZ op 1 januari 2017) worden bovendien de verwijzingen geschrapt naar de aanvankelijk aan de sociale inspecteurs en controleurs van de sociale inspectie van de RSZPPO toevertrouwde toezichtsopdrachten.
In totaal gaat het om zo’n 29 koninklijke besluiten die ‘opgekuist’ worden, zoals bijvoorbeeld:
  • het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 “Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek;
  • het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  • het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;
  • het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan; en
  • het koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Op 1 juli 2017

Bijna al deze aanpassingen zijn in werking getreden op 1 juli 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, BS 30 juni 2017.
Béatrice Morais / Karin Mees
  428