Operationeel personeel Civiele Bescherming voortaan tijdens het werk getest op alcohol- en drugs

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Operationeel personeel van de Civiele Bescherming kan voortaan op de werkplek gecontroleerd worden op alcohol- en druggebruik, net zoals operationeel personeel van de brandweerdiensten. Omwille van de hoge arbeidsrisico’s waaraan ze tijdens interventies worden blootgesteld, zal misbruik bovendien hard worden aangepakt: personeelsleden met minstens 0,5 promille alcohol in hun bloed mogen die dag niet meer deelnemen aan opdrachten. Hetzelfde geldt voor personeel dat de wettelijke drempels m.b.t. drugs overschrijdt. Niet te vergeten dat ook nog een tuchtprocedure kan worden opgestart.

Het is de werkgever zelf (lees ‘de hiërarchische meerdere met een graad van officier’) die de ademtests, ademanalyses en speekseltests uitvoert. Ook de beslissing om al dan niet over te gaan tot een effectieve controle ligt in zijn handen.

Maar let op: personeelsleden kunnen niet zo maar aan een adem- of speekseltest worden onderworpen. Er moeten ‘kennelijke tekenen’ zijn dat de betrokkene onder invloed is. Elementen die achteraf ook steeds in een voorlichtingsrapport moeten worden vermeld. De werkgever kan trouwens ook psychomotorische testen, geschiktheidstesten en reactietesten afnemen om een ademtest te rechtvaardigen. In elk geval zal altijd eerst een ademtest worden uitgevoerd en pas nadien – op uitdrukkelijk verzoek van het betrokken personeelslid - een ademanalyse.

Wanneer ‘de eenheidschef’ (de ambtenaar die de operationele eenheid leidt) het voorwerp is van een controle, dan moeten de tests worden afgenomen door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (of zijn afgevaardigde).

De hele procedure verloopt dus zonder tussenkomst van politie en parket. Maar de ademtoestellen die worden gebruikt, moeten wel gehomologeerd zijn conform de Wegverkeerswet.

In werking: retroactief, vanaf 1 januari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 14 januari 2019.
Zie ook
Wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 25 september 2018.
Wegverkeerswet van 16 maart 1968 (art. 60 §1, eerste lid en artikel 61bis)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  117