Openbare verkoop met voorkooprecht gaat digitaal

Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Sinds 1 september van vorig jaar kunnen gronden en gebouwen openbaar verkocht worden via een digitale procedure: de gedematerialiseerde openbare verkoopprocedure. Voor openbare verkopen met een Vlaams voorkooprecht bestonden er echter geen digitale regels. De decreetgever voert die nu in en laat die regels retroactief ingaan. Uit het decreet blijkt dat het opzoeken of er op een onroerend goed een voorkooprecht rust, het melden van de openbare verkoop, het aanbieden van het recht van voorkoop… via het e-voorkooploket verlopen.

Meldplicht

Net als bij een klassieke (‘fysieke’) openbare verkoop, moet de notaris of een andere instrumenterende ambtenaar een elektronische openbare verkoop ten minste 30 dagen op voorhand melden aan het e-voorkooploket. Het decreet heeft het over ten minste 30 dagen vóór de zitting, i.p.v. zitdag. Want bij een online-openbare verkoop valt de startdag niet noodzakelijk samen met de einddag.

Een bijkomende zitting moet ten minste 10 dagen op voorhand gemeld worden.
Bijkomende zittingen zijn niet meer mogelijk bij een gedwongen openbare verkoop of een minnelijke openbare verkoop in gerechtelijke vorm, waar het recht op hoger bod geschrapt werd.

Verloop

Het decreet zegt welke informatie de notaris moet doorgeven aan het e-voorkooploket, en hoe de rechten van de pachters en houders van een voorkooprecht gevrijwaard worden.

De notaris beschikt maar over een termijn van 10 werkdagen na de sluiting van de biedingen om een aantal controles door te voeren, om het aanbod te bezorgen aan de begunstigden van het voorkooprecht, om te wachten op hun antwoord én om het proces-verbaal van toewijzing op te stellen. Als een begunstigde het onroerend goed wenst aan te kopen, moet hij dat dan ook zo snel mogelijk laten weten via het e-voorkooploket. En dit ten laatste de 1e werkdag die volgt op de dag van kennisgeving van het aanbod. De termijn wordt berekend van middernacht tot middernacht.
Zaterdagen, zon- en feestdagen (ook Vlaamse feestdag) tellen niet mee.

Sinds 1 september ....

De nieuwe regels hebben uitwerking met terugwerkende kracht. Zij zijn van toepassing op de openbare verkopen waarvan de eerste verkoopzitting of het begin van de biedingen plaats vond op of na 1 september 2018.
Ze gelden niet als de eerste verkoopzitting of het begin van de biedingen oorspronkelijk was ingepland vóór 1 september 2018, maar om één of andere reden verplaatst werd.

In het Vlaamse gewest bestaan er voorkooprechten voor het gewest zelf, de steden en gemeenten, de provincies, de Vlaamse Grondenbank, natuurverenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, OCMW’s, havenbedrijven, de Vlaamse Waterweg, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), enz. De decreetgever wil met de online-formule méér kandidaat-kopers aantrekken. Zodat de openbare verkoop ‘zijn aantrekkingskracht kan behouden in een maatschappij die opschuift naar een digitale economie’, staat er in de toelichting bij het ontwerp van decreet. Uiteraard is het mooi meegenomen dat méér kandidaat-kopers ook tot méér – en vooral hogere – biedingen leiden…

Van toepassing
Vlaams gewest. Sinds 1 september 2018.

Zie ook:
Carine Govaert
  312