Ook Vlaanderen wisselt automatisch inlichtingen uit over grensoverschrijdende fiscale rulings

De Vlaamse overheid stemt haar regels voor de administratieve samenwerking op het vlak van belastingen af op richtlijn 2015/2376/EU. Deze richtlijn verplicht de lidstaten onder meer om vanaf 1 januari 2017 automatisch inlichtingen uit te wisselen over grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsafspraken die zij met ondernemingen maken.

Richtlijn 2015/2376/EU

Richtlijn 2015/2376/EU heeft de bijstandsrichtlijn gewijzigd. Ze verplicht de bevoegde autoriteit van een lidstaat die vanaf 1 januari 2017 een voorafgaande fiscale ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak afgeeft of maakt, wijzigt of hernieuwt, om de bevoegde autoriteiten van alle andere EU-lidstaten en de Europese Commissie automatisch hierover inlichtingen te verschaffen.

Deze verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen geldt bovendien ook in volgende mate voor rulings of akkoorden genomen vóór 1 januari 2017:

  • rulings of verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, indien die rulings of afspraken nog geldig waren op 1 januari 2014;
  • rulings of verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 (ongeacht of ze nog steeds geldig zijn of niet);
  • maar de EU-lidstaten kunnen erin voorzien dat rulings en verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd vóór 1 april 2016 niet worden uitgewisseld, indien de ondernemingen die zo’n rulings of verrekenprijsafspraken ontvangen:
    • zich niet hoofdzakelijk bezig houden met financiële activiteiten of beleggingsactiviteiten, en
    • een jaarlijks netto-omzetcijfer op groepsniveau hebben van minder dan 40 miljoen euro.

Over rulings en verrekenprijsafspraken die tussen 1 januari 2012 en eind 2016 zijn afgegeven, moeten uiterlijk op 1 januari 2018 inlichtingen worden uitgewisseld.

Ook de Vlaamse overheid stemt haar regels voor de administratieve samenwerking op het vlak van belastingen af op richtlijn 2015/2376/EU.

De volgende instanties zijn als verbindingsdienst gemachtigd om conform het ‘decreet van 21 juni 2013 over de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen’ rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen:

  • het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, voor alle belastingen die onder het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie ressorteren;
  • de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), voor alle belastingen geheven door het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse provincies en gemeenten.

Hierna volgt een overzicht van de nieuwigheden.

Uitwisseling van inlichtingen op verzoek

Vanaf 1 januari 2017 wordt het verzoek om inlichtingen, het verzoek om een administratief onderzoek in te stellen, het antwoord, de ontvangstbevestiging, het verzoek om aanvullende achtergrondinformatie en de mededeling dat aan het verzoek niet kan of zal worden voldaan, worden als dat mogelijk is, ingediend met het standaardformulier dat de Europese Commissie heeft vastgesteld. (nieuw art. 3/1, besluit Vlaamse Regering van 21 maart 2014; ingevoegd door art. 2, besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2017).

De inlichtingen die worden verstrekt (met toepassing van het decreet van 21 juni 2013), moeten vanaf 1 januari 2017, als dat mogelijk is, elektronisch via het CCN-netwerk van de EU-Commissie (Common Cummunication Network) worden verzonden. (nieuw art. 3/2, § 1, besluit Vlaamse Regering van 21 maart 2014; ingevoegd door art. 3, besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2017).

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen

De verplichte automatische uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende fiscale rulings, vermeld in art. 11/1, § 1 en § 2 van het decreet van 21 juni 2013, gebeurt door de gegevens op te slaan in het beveiligd centraal register voor de uitgewisselde inlichtingen dat de Europese Commissie zal oprichten. Dat zal toegankelijk zijn voor alle lidstaten. Ook de Europese Commissie zal toegang hebben tot dit register, maar enkel om na te gaan of de lidstaten de nieuwe regels correct toepassen.(nieuw art. 3/2, § 2, eerste lid, besluit Vlaamse Regering van 21 maart 2014; ingevoegd door art. 4, besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2017).

Het beveiligd centraal register moet op 1 januari 2018 operationeel worden. Tot dan moeten de lidstaten de inlichtingen uitwisselen via het CCN-netwerk.

De bevoegde autoriteit die inlichtingen verstrekt over een voorafgaande grensoverschrijdende ruling moet ook de lidstaten vermelden (als die er zijn) waarop deze ruling naar alle waarschijnlijkheid een invloed zal hebben. De bevoegde autoriteit die de inlichtingen ontvangt, moet onmiddellijk, en in elk geval niet later dan zeven werkdagen nadat ze de inlichtingen heeft ontvangen, de ontvangst van de inlichtingen elektronisch bevestigen, als dat mogelijk is. (nieuw art. 3/2, § 2, tweede lid, besluit Vlaamse Regering van 21 maart 2014; ingevoegd door art. 5, besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2017).

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 treedt in werking op 15 maart 2017, de dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het grootste deel van het besluit (art. 1, 2, 3 en 5) heeft echter uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richt-lijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015, BS 14 maart 2017.
Zie ook: – Decreet van 5 mei 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 18 juli 2014. – Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 15 mei 2014 (art. 1, nieuw art. 3/1 en nieuw art. 3/2) – Decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 26 juni 2013; err. BS 28 juni 2013 (art. 8, art. 9, art. 10, art. 11/1, § 1, § 2 en § 5, 8°) – Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 18 december 2015, afl. 332; err. Pb.L. 10 september 2016, afl. 243. – Rectificatie van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162, 15 (rectificatie bijstandsrichtlijn). – Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 11 maart 2011, afl. 64, 1 (bijstandsrichtlijn) (art. 21, lid 5)

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015

Afkondigingsdatum : 17/02/2017
Publicatiedatum : 14/03/2017

Gepubliceerd op 16-03-2017

  170