Ook verplichte verzekering voor rechtspersoon-landmeter-expert

Met een koninklijk besluit van 24 april 2014 maakt de federale regering de bestaande regels op de verplichte verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van toepassing op de rechtspersonen die het beroep van landmeter-expert uitoefenen. Deze uitbreiding gaat in op 1 juli 2014. Vanaf 1 juli aanstaande kunnen rechtspersonen immers ingeschreven worden op het tableau van de landmeters-experten.

Het KB bevat echter ook een ‘nieuwigheidje’ voor de landmeters-experten die hun beroep verder uitoefenen als natuurlijke persoon. Zij zullen vanaf nu elk jaar een attest moeten overmaken aan de Federale Raad van landmeters-experten waaruit blijkt dat zij nog steeds correct verzekerd zijn. Tot slot verduidelijkt het KB ook de geldigheidsduur van de dekking.

BA-polis

De verzekering van de landmeter-expert dekt net als vroeger de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteit van de landmeter-expert, voor zover die activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken en in België geleverde prestaties. En dit zowel uit hoofde van natuurlijke personen-landmeters-experten, als uit hoofde van rechtspersonen-landmeters-experten.

De verzekeringsovereenkomst slaat zowel op de personen die in de verzekeringsovereenkomst vermeld worden als landmeter-expert, als op hun aangestelden (personeelsleden, stagiairs en andere medewerkers). Gaat het om een rechtspersoon, dan zijn ook de zaakvoeders, bestuurders, leden van het directiecomité en alle andere organen van de rechtspersoon die belast zijn met het beheer of bestuur van de rechtspersoon, verzekerd. Op voorwaarde dat zij handelen voor rekening van de rechtspersoon en in het kader van de uitoefening van het beroep van landmeter-expert.

Minimale bedrag

Het te dekken bedrag per schadegeval mag niet lager zijn dan:

 • 1.200.000 euro, voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels;
 • 250.000 euro, voor de materiële en immateriële schade samen; en
 • 10.000 euro, voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd.
Deze bedragen zijn identiek aan de bedragen die momenteel gelden in uitvoering van het KB van 25 april 2007 op de verzekering van de natuurlijke personen-landmeters-experten.

Het gaat hier wel om wettelijke bedragen. Het eerste bedrag is namelijk gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen; de beide andere bedragen volgen de evolutie van de ABEX-index. Met als basisindex telkens het indexcijfer van mei 2007.

Wettelijk gezien mogen alleen de volgende aspecten uitgesloten worden van dekking:

 • de schade als gevolg van radioactiviteit; en
 • de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels door een blootstelling aan wettelijk verboden producten.
Dat is nu ook al zo.

Overzicht van alle polissen

De verzekeraars bezorgen de Federale Raad nog steeds jaarlijks een totaaloverzicht van alle lopende verzekeringsovereenkomsten. Volgend jaar zullen dus ook de polissen van de rechtspersonen-landmeters-experten op de lijst staan. De verzekeringsonderneming moet in dat geval duidelijk de identiteit opgeven van de natuurlijke personen die de landmetersactiviteiten uitoefenen voor rekening van de rechtspersoon.

Attest verplicht

Alle landmeters-experten, natuurlijke personen, bezorgen de Federale Raad elk jaar tegen 31 maart een attest waaruit blijkt dat zij hun verzekeringsverplichting naleven. Het attest vermeldt:

 • het ondernemingsnummer;
 • de naam van de verzekeringsonderneming;
 • het polisnummer; en
 • de begin- en einddatum van de dekking.

Opzegging

De landmeter-expert en de verzekeringsonderneming kunnen het contract alleen maar opzeggen als zij vooraf de Federale Raad hebben verwittigd met een aangetekende brief of op een gelijkwaardige elektronische wijze. Het KB eist niet meer dat die kennisgeving minstens 15 dagen voor de opzegging plaats vindt.

De verzekeraars bezorgen de Federale Raad nog steeds om de 3 maanden een lijst met de polissen die werden ontbonden of geschorst, of waarvan de dekking werd geschorst.

Verplichte vermelding in de prestatieovereenkomst

Zowel rechtspersonen-, als natuurlijke personen-landmeters-experten vermelden in hun overeenkomsten voor werken of prestaties, het nummer van hun verzekeringsovereenkomst en de coördinaten van de Federale Raad, zodat de klant kan nagaan of zijn contractspartner wel verzekerd is.

Geldigheidsduur van de dekking

De waarborg van de verzekering slaat op alle verzoeken tot schadeloosstelling die ingediend worden tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst, voor schade die werd opgelopen tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst.

Bij uitbreiding worden ook in overweging genomen: de verzoeken tot schadeloosstelling die schriftelijk meegedeeld worden aan de verzekeraar binnen de 36 maanden na het einde van het contract. Op voorwaarde dat die laatste betrekking hebben:

 • op schade opgelopen tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst, indien het risico op het einde van de overeenkomst niet gedekt is door een andere verzekeraar; of
 • op daden of feiten die schade kunnen voortbrengen, en die plaats gevonden hebben én aan de verzekeraar werden meegedeeld tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst.

De waarborgen van de overeenkomst blijven verworven voor de verzekerden die hun landmetersactiviteiten stopzetten en voor de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden landmeter-expert, en dit voor zover het gaat om feiten en daden die begaan werden vóór de stopzetting of het overlijden, én voor zover de vordering werd ingediend tijdens de wettelijke verjaringstermijn.

Vanaf 1 juli

Het nieuwe KB zal van toepassing zijn op alle overeenkomsten voor prestaties en werken die worden gesloten vanaf 1 juli.

Het KB is eveneens van toepassing op alle nieuwe verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten vanaf 1 juli.

Het geldt bovendien voor alle bestaande verzekeringsovereenkomsten die overeenkomsten voor werken of prestaties dekken, die op of na 1 juli 2014 werden afgesloten.De verzekeraars krijgen echter tijd tot de eerstvolgende verlenging, wijziging, hernieuwing of omvorming van het contract, om hun contracten ook tekstueel af te stemmen op het nieuwe KB.

Het huidige KB van 25 april 2007, dat alleen van toepassing is op natuurlijke personen-landmeters-experten, wordt op 1 juli opgeheven.

Bron:Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, BS 3 juni 2014.
Zie ook: Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert, BS 29 juni 2007 (opgeheven KB van 25 april 2007).

Carine Govaert

Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert

Afkondigingsdatum : 24/04/2014
Publicatiedatum : 03/06/2014

Gepubliceerd op 06-06-2014

  295