Ook rolrecht bij Milieuhandhavingscollege (art. 8-10 bestuursrechtscolleges)

De Vlaamse overheid voert een rolrecht in bij het Milieuhandhavingscollege.Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bestaat er al zo’n ‘inschrijvingsrecht’.

100 euro

Een partij die een verzoek tot vernietiging indient bij het Milieuhandhavingscollege moet vanaf nu een rolrecht van 100 euro betalen, aldus een decreet van 9 december 2016.

Bij een collectief verzoekschrift moet elke verzoekende partij 100 euro rolrecht betalen.

Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) is nu al een rolrecht verschuldigd bij een verzoek tot vernietiging, maar dat bedrag wordt door het decreet opgetrokken van 175 euro tot 200 euro.

Sanctie

De griffier brengt de verzoekende partijen per beveiligde zending op de hoogte van het verschuldigde bedrag en vermeldt ook de sanctie: als het rolrecht niet binnen een termijn van 15 dagen is betaald, wordt het beroep onontvankelijk verklaard. De termijn van 15 dagen begint te lopen vanaf de dag na de dag van betekening van de beveiligde zending.

Een niet-tijdige betaling kan niet geregulariseerd worden. Behalve in geval van overmacht of onoverwinnelijke dwaling.

Onvoldoende inkomsten

Net als bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een verzoekende partij bij het Milieuhandhavingscollege vrijstelling van rolrecht krijgen als ze kan bewijzen dat haar inkomsten ontoereikend zijn. Het al dan niet toereikend zijn van de inkomsten wordt beoordeeld zoals bepaald in het koninklijk besluit op de kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand.

Het verzoek tot vrijstelling moet samen met het verzoekschrift tot het instellen van het beroep worden ingediend.

Bij de gerechtskosten

In hun arrest leggen de bestuursrechters van het college een deel of alle kosten van het geding bij de partij die ten gronde in het ongelijk wordt gesteld. Tot de kosten die toegewezen kunnen worden aan de ‘verliezer’ behoorden tot nu: het getuigengeld, de kosten en erelonen van de advocaten, en de kosten voor het bekendmaken van het arrest.Daar komt vanaf nu ook het rolrecht bij.

En het Handhavingscollege?

Tot daar de nieuwe verplichting. Wat ons een beetje verwondert, is dat de nieuwe bepalingen alleen van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege, en er nergens melding wordt gemaakt van het Handhavingscollege, dat op 23 februari 2017 in de plaats zou moeten komen van het Milieuhandhavingscollege…

Rolrecht?

Het invoeren van een rolrecht heeft volgens de Vlaamse decreetgever een ‘ontradend effect’. Een bedrag van 100 euro is volgens hem ook ‘niet van die aard dat dit mogelijks strijdig zou zijn’ met het Verdrag van Aarhus dat zegt dat de bedragen voor toegang tot een procedure ‘niet onevenredig kostbaar’ mogen zijn.

In werking

Hoewel de Dienst van de Bestuursrechtscolleges er in zijn jaarverslag voor pleitte om de nieuwe decretale bepalingen in werking te laten treden op 1 september 2017, bij de start van het nieuwe werkingsjaar (p. 22), wil de decreetgever dat de nieuwe bepalingen sneller uitwerking krijgen: ten laatste op 24 april.

Van toepassing:

  • Vlaams Gewest.
  • In werking op 24 april 2017 ten laatste. Dat is: ‘op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk drie maanden na de publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad’.
  • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron:Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft, BS 24 januari 2017 (art. 8-10 en 23 bestuursrechtscolleges).

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

Afkondigingsdatum : 09/12/2016
Publicatiedatum : 24/01/2017

Gepubliceerd op 30-01-2017

  116