Ook nieuwe kandidaten voor benoemingscommissies notariaat kunnen tweejarig mandaat krijgen

Kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat kunnen zich bij de eerstvolgende vernieuwing van de commissie kandidaat stellen voor een tweejarig of vierjarig mandaat.

Tweejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing

Sinds kort is er een nieuwe regeling voor de vernieuwing van de benoemingscommissies voor het notariaat. De leden worden benoemd voor een mandaat van vier jaar. Maar om de twee jaar worden de mandaten van de helft van de werkende en de helft van de plaatsvervangende leden vernieuwd. Dit om de opgebouwde know-how binnen de commissie te houden.

Overgangsregeling

De overgangsregeling wordt nu aangepast. Zij geldt voor de eerste keer dat de commissies opnieuw worden samengesteld na de inwerkingtreding van de nieuwe regels op 21 mei 2016.

Oorspronkelijk voorzag de overgangsregeling dat de helft van de uittredende leden een nieuw tweejarig mandaat kreeg (twee van de vier notarissen, één lid die magistraat of docent is en twee externe leden (en hun plaatsvervangers)).

Maar dat tweejarig mandaat wordt niet meer voorbehouden aan de uittredende leden. Voortaan kan iedereen die zich voor de eerstvolgende vernieuwing van de commissies kandidaat stelt, kiezen voor een tweejarig mandaat. Ook de nieuwe kandidaten dus. De algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen zal bepalen wie van de notarissen effectief een tweejarig mandaat krijgt. De Kamer van volksvertegenwoordigers doet dit voor de andere kandidaat-leden. 

Die nieuwe overgangsregeling betekent dat nieuwe kandidaten zich zowel voor een tweejarig mandaat als voor een vierjarig mandaat kandidaat kunnen stellen. Uittredende leden alleen voor een tweejarig mandaat.

Ambtshalve aanduiding

Als er te weinig kandidaten zijn voor een tweejarig mandaat duiden de Kamer van volksvertegenwoordigers en de algemene vergadering van de Nationale Kamer ambtshalve de leden aan die het mandaat maar voor twee jaar invullen.

Maximaal zes jaar

De leden die een tweejarig mandaat krijgen, mogen hoogstens zes jaar zitting hebben. Dat betekent dat nieuwe leden (die geen uittredende leden zijn) na hun tweejarig mandaat later nog een volwaardig mandaat van vier jaar kunnen uitoefenen. Voor de uittredende leden stopt het na hun tweejarig mandaat.

Oproep

Het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016 publiceert twee oproepen om zich kandidaat te stellen voor een zitje in de benoemingscommissies. De ene is gericht aan de leden niet-notarissen (magistraten, docenten in de rechten, externe leden met relevante beroepservaring), de andere aan de notarissen (notarissen, erenotaris, geassocieerde notaris die geen titularis is). De kandidaten krijgen één maand om hun kandidaturen in te dienen. Notarissen bij de Nationale Kamer van notarissen, de andere kandidaten bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. Kandidaturen worden met een aangetekende brief ingediend. Kandidaten vermelden onder meer voor welke termijn ze zich kandidaat stellen: voor twee jaar, voor vier jaar of voor beide termijnen.

Inwerkingtreding

De Wet van 20 mei 2016 treedt in werking op 21 mei 2016. Dag waarop de wet van 27 april 2016 met de oude overgangsregeling in werking is getreden.

Bron:Wet van 20 mei 2016 tot wijziging van de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat, BS 27 mei 2016 Bron:Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat, BS 27 mei 2016Bron:Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat (8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden), BS 27 mei 2016

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat

Afkondigingsdatum : 20/05/2016
Publicatiedatum : 27/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  176