Ook kilometerheffing voor vrachtwagens op Brusselse wegen

Vrachtwagens die op de Brusselse wegen rijden, moeten ook een kilometerheffing betalen. Net zoals op de belanrijkste Vlaamse en Waalse wegen. Ook in Brussel hangt het precieze bedrag van de kilometerheffing af van het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagens. Rijden in de binnenstad wordt wel hoger getarifeerd dan rijden op de snelweg.

Heffing

Vrachtwagens – zowel binnenlandse als buitenlandse - betalen binnenkort een heffing op het aantal afgelegde én geregistreerde kilometers op de Brusselse wegen.

Het basistarief van de heffing is — net zoals in Vlaanderen trouwens — 11,3 eurocent. Daar kan wel nog iets bijkomen of afgaan, al naargelang van het gewicht van de vrachtwagen en zijn emissieklasse . Ook de plaats waar men rijdt bepaalt het bedrag. In Vlaanderen is die laatste differentiatie er voorlopig nog niet. Wie op de Brusselse autosnelwegen of de ring rijdt zal evenveel betalen als op de Vlaamse wegen, wie in de binnenstad rijdt zal meer betalen.

Gewicht

Enkel vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton betalen de kilometerheffing. Het basistarief van 11,3 eurocent daalt met 5 eurocent voor vrachtwagens met een MTT van minder dan 12 ton. Vrachtwagens van 12 ton tot en met 32 ton betalen niets extra’s – althans niet op basis van hun gewicht. Voor vrachtwagens van meer dan 32 ton komt er 0,4 eurocent bij het basistarief. Die bedragen gelden enkel voor de Brusselse autosnelwegen en de Brusselse autosnelwegring.

Voor vrachtwagens die op gewestwegen rijden ziet de verhoging of verlaging van het basistarief op basis van hun gewicht er iets anders uit. Voor vrachtwagens met een MTT van minder dan 12 ton gaat er 2,5 eurocent van het basistarief, voor vrachtwagens van 12 ton tot en met 32 ton komt er 5 eurocent bij. En voor vrachtwagens van meer dan 32 ton komt er zelfs 7,9 eurocent bij. Dezelfde verhogingen en verlagingen gelden ook voor vrachtwagens op gemeentewegen.

EURO-emissieklasse

Ook de EURO-emissieklasse waartoe de vrachtwagen behoort, beïnvloedt het bedrag van de kilometerheffing. De verhoging van het basistarief op basis van de emissieklasse brengt de externe kosten – waaronder de kosten verbonden aan geluidshinder – in rekening.

Ook hier is er een verschil tussen de autonsnelwegen en autosnelwegring enerzijds en de gewestwegen en gemeentewegen anderzijds.

Vrachtwagens met een emissieklasse EURO V, EEV (Enhanced environmentally friendly vehicle) of hoger die op de autosnelweg of de ring rijden betalen het minst. Voor die categorie komt er 1,1 eurocent bovenop het basistarief. Bij vrachtwagens uit de emissieklasse EURO IV komt er 3,2 cent bij, bij die uit de emissieklasse EURO III gaat het om 6,3 eurocent meer. Alle andere EURO-emissieklassen betalen 8,3 eurocent extra.

Let op. Vanaf 1 januari 2018 gelden andere tarieven. De lichte verhoging met 1,1 cent geldt vanaf dan enkel voor vrachtwagens met de emissieklasse EURO VI of hoger. Voor vrachtwagens uit de emissieklasse EURO V of EEV komt er dan 2,1 cent bij. De tariefverhogingen voor de andere emissieklassen veranderen niet.

Voor vrachtwagens op gewestwegen of gemeentewegen ziet de bijkomende heffing op basis van de EURO-emissieklasse er licht anders uit. Vrachtwagens met een emissieklasse VI of hoger betalen 1,1 eurocent extra, die met een emissieklasse EURO V of EEV 2,1 eurocent. Er komt 4,4 eurocent bij bij de emissieklasse IV, 7,5 eurocent bij een emissieklasse III en 10 cent bij de andere EURO-emissieklassen. Ook hier worden de tarieven vanaf 1 juli 2018 aangepast.

Aan elektrische voertuigen kent Brussel de EURO-emissieklasse VI toe.

Alle tarieven worden trouwens vanaf 1 juli 2017 elk jaar geïndexeerd.

Wegen

Vrachtwagens betalen de kilometerheffing op de Brusselse autosnelwegen, de ring om Brussel, de gewestwegen en de gemeentewegen. Om welke wegen het precies gaat is netjes opgelijst.

Geregistreerde kilometers

Op het aantal geregistreerde kilometers wordt een correctiefactor toegepast. Die compenseert een eventueel onnauwkeurige registratie. Die correctiefactor bedraagt 1,5 procent.

Belastingplichtige

De belastingplichtige is de houder van het voertuig. Dat is diegene op wiens naam het kenteken van het voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven. Is er voor het voertuig geen kenteken ingeschreven dan is de belastingplichtige diegene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft.

De houder van het voertuig kan – wanneer het voertuig bestendig of gewoonlijk ter beschikking is van een derde door verhuur, leasing of een andere overeenkomst – die derde als houder – en dus belastingplichtige – aanwijzen. Dat kan wel enkel maar in onderling akkoord met de derde.

Bestuurder

Betaalt de houder van het voertuig de kilometerheffing niet dan moet diegene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft – de bestuurder dus – de heffing en de administratieve geldboeten betalen. Hij heeft wel een verhaal tegen de houder.

Vrijstellingen

Niet alle vrachtwagens betalen de Brusselse kilometerheffing. Een aantal categorieën is vrijgesteld.

Het gaat om

  • vrachtwagens die in het Vlaams of Waals Gewest ook zijn vrijgesteld;
  • vrachtwagens van defensie, civiele bescherming, brandweer en politie. Mits ze uiterlijk herkenbaar zijn;
  • vrachtwegens die speciaal en uitsluitend dienen voor medische doeleinden. Ook hier moeten ze uiterlijk herkenbaar zijn;
  • landbouw-, tuinbouw- en bosbouwvoertuigen.

De vrijstellingen – behalve die voor voertuigen die ook in het Waals en Vlaams Gewest zijn vrijgesteld – moeten expliciet aangevraagd worden. Al naargelang het geval bij de fiscale administratie of bij Viapass. De vrijstelling geldt vanaf het belastbaar tijdperk dat volgt op de toekenning ervan.

Aanslagjaar

Het aanslagjaar voor de kilometerheffing is het kalenderjaar waarin de kilometers zijn afgelegd. Het belastbaar tijdperk is de kalenderdag waarop de kilometers zijn gereden.

De belasting kan geheven worden gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de kilometers zijn afgelegd.

Dienstverleningsovereenkomst

De houders van vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton sluiten een dienstverleningsovereenkomst af met een dienstverlener. Ze bezorgen hem de voertuigdocumenten zodat hij het kenteken, het MTT en de EURO-emissieklasse kan vaststellen. Die zijn nodig om de kilometerheffing te kunnen berekenen en factureren.

De dienstverlener kan de overeenkomst schorsen. Bijvoorbeeld als de houder de heffing niet betaalt. Hij licht de houder van de vrachtwagen en de fiscale administratie onmiddellijk in over de schorsing.

Boordapparatuur

De dienstverlener bezorgt de houders van de voertuigen de elektronische registratievoorziening. Hij kan daarvoor een waarborg vragen. De boordapparatuur dient voor de plaatsbepaling van het voertuig en wisselt data uit voor de registratie van de afgelegde kilometers en de berekening van de kilometerheffing op de geregistreerde afstand.

De bestuurder ziet erop toe dat de boordapparatuur ook effectief de afgelegde kilometers registreert. Bij problemen moet er onmiddellijk contact opgenomen worden met de dienstverlener.

Inning en invordering

Het Brussels Gewest is de tolheffende instantie. De dienstverlener int in naam en voor rekening van het gewest de heffing bij de houder waarmee hij een overeenkomst heeft.

De heffing wordt rechtstreeks aan de dienstverlener betaald. Die kan een gegarandeerd betaalmiddel eisen.

De kilometerheffing kan in principe enkel ingevorderd worden bij de dienstverlener. Dit zolang er een overeenkomst tussen hem en de belastingplichtige bestaat of een eventuele schorsing van de overeenkomst nog niet gemeld is aan het gewest.

Administratieve geldboete

Wie de nieuwe regels niet naleeft, kan een administratieve geldboete oplopen van 1000 euro (vanaf 1 juli 2017 ook te indexeren).

Alle overtredingen, begaan met eenzelfde voertuig, binnen een ononderbroken tijdvak van drie uren, te rekenen vanaf de eerste vaststelling van een overtreding binnen België, kunnen maar tot één administratieve geldboete leiden. Ze kunnen met een dwangbevel geïnd worden.

Bij niet-betaling van de boete kan de rechtbank op vraag van de fiscale administratie de nummerplaat van het voertuig verbeurd verklaren en bevelen om ze terug te geven.

Wegcontrole

Als bij een wegcontrole blijkt dat er nog onbetaalde administratieve boetes zijn – ofwel voor het gecontroleerde voertuig zelf ofwel voor andere voertuigen van de houder van het gecontroleerde voertuig – moeten de boetes onmiddellijk betaald worden. Via mobiele betaalterminals. Gebeurt dat niet, dan kunnen de controlerende ambtenaren beslissen dat het voertuig niet meer mag rijden. Ze kunnen onder meer de boorddocumenten of de vrachtbrief inhouden, een wielklem plaatsen of het voertuig wegtakelen.

Als er niet binnen zeven dag wordt betaald kan de fiscale administratie een dwangschrift opstellen, gevolgd door het betekenen van een dwangbevel. Een uitvoerend roerend beslag op het voertuig is mogelijk. In het dwangschrift en dwangbevel kunnen ook andere nog niet betaalde bedragen worden opgenomen, zoals belastingen, opcentiemen of opdeciemen.

Eurovignet

De kilometerheffing komt in de plaats van het Eurovignet. Dat wordt afgeschaft.

Inwerkingtreding

De Brusselse regering moet nog vastleggen wanneer de kilometerheffing precies in werking treedt. Dat kan ten vroegste op 1 april 2016 zijn. Aangezien volgens een samenwerkingsakkoord uit 2014 de kilometerheffing in de drie gewesten gelijktijdig moet starten, zal de ordonnantie hoogstwaarschijnlijk in werking treden op 1 april 2016. In Vlaanderen staat immers nu al vast dat de heffing op die dag start.  

Bron:Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 12 augustus 2015
Zie ook:Decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagensDecreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing

Ilse Vogelaere

Ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet

Afkondigingsdatum : 29/07/2015
Publicatiedatum : 12/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  122