Ook dit jaar bijzondere financiële compensatie voor OCMW’s

Een programmawet van 26 december 2013 voorziet in een bijzondere financiële compensatie voor OCMW’s. Die kwam er na een reeks wijzigingen in de werkloosheidsreglementering. Het gaat om een compensatie van de impact van wijzigingen zoals de invoering van inschakelingsuitkeringen.

Het bedrag van de compensatie komt overeen met de reële meerkost die de OCMW’s dragen. De kost wordt geraamd op basis van een kruising van gegevens tussen de RVA enerzijds en de POD Maatschappelijke Integratie anderzijds.

Uit een persbericht van de ministerraad blijkt dat de eventuele verhoging van het aantal ‘leeflooncliënten’ door nieuwe sociaaleconomische hervormingen kan leiden tot een bijkomende compensatie voor OCMW’s.

Voor het jaar 2014 werd een bijzondere toelage van 49,12 euro toegekend per dossier dat in aanmerking werd genomen in 2012 voor de terugbetalingen door de Staat. Dat heeft de wetgever in de wet op het recht op maatschappelijke integratie geschreven.

Maar voor de jaren daarna wordt het bedrag van de bijzondere toelage en het referentiejaar vastgelegd bij KB. Een KB van 18 september 2015 bepaalt nu dat voor het jaar 2015:

  • aan de OCMW’s een bijzondere toelage van 157,82 euro wordt toegekend per dossier dat in aanmerking werd genomen voor de terugbetalingen door de Staat;
  • de in aanmerking te nemen referentieperiode loopt van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015.

Het KB van 18 september 2015 treedt in werking op 5 oktober 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 43/1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 25 september 2015
Zie ook: Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002 (art. 43/1, tweede lid)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43/1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 25/09/2015

Gepubliceerd op 29-09-2015

  41