Onduidelijkheden in Wet Maritieme Piraterij rechtgezet (art. 47-54)

De Wet Maritieme Piraterij is in januari 2016 drie jaar van kracht. Maar de voorbije jaren zijn heel wat problemen opgedoken bij de toepassing ervan. De wetgever zet die fouten en onduidelijkheden nu recht.

Voorafgaande controle identificatiekaart maritieme veiligheidsagenten

De geregistreerde eigenaar of exploitant is verplicht om na te gaan of de maritieme veiligheidsagenten die zijn schip komen beveiligen, in het bezit zijn van een identificatiekaart. En dat voordat ze aan boord komen en aan hun opdracht beginnen.

Soepeler ervaringsvereiste maritieme veiligheidsagenten

Maritieme veiligheidsondernemingen die schepen willen beveiligen tegen piraterij moeten een vergunning hebben. Om die te krijgen moeten de ondernemingen onder meer aantonen dat de personeelsleden die in dienst zullen worden genomen al een aantal jaar ervaring hebben met ‘gewapende activiteiten inzake bewaking en bescherming aan boord van schepen’. Momenteel eist de wet een ervaringsvereiste van 2 jaar. De wetgever verduidelijkt nu dat het ook kan gaan om een onderbroken periode van 2 jaar.

Vergunning maritieme veiligheidsonderneming voortaan 3 jaar geldig

Een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming geldt voortaan 3 jaar. Vroeger was dat 2 jaar. Maar die periode was te kort. Heel wat bedrijven waren teruggehouden om belangrijke investeringen te doen in het onzekere vooruitzicht om deze activiteit na 2 jaar nog te mogen uitoefenen.

Er wordt in dit kader een overgangsbepaling ingevoerd zodat ook de nieuwe termijn ook geldt voor de ondernemingen die al een vergunning hebben.

Meer tijd voor onderzoek vergunningsaanvraag

De wetgever voorziet voortaan een termijn van 6 maanden om vergunningsaanvragen te onderzoeken. Momenteel moet de beslissing tot toekenning of weigering van een vergunning klaar zijn binnen de 2 maanden nadat een aanvraagdossier volledig werd verklaard. Die termijn blijkt te kort aangezien ieder dossier voor de ministerraad moet worden gebracht.

Vernieuwing vergunning maritieme veiligheidsondernemingen

Maritieme veiligheidsondernemingen kunnen hun vergunning laten vernieuwen. Al blijkt dat niet uit de Wet Private Veiligheid. Daarin werd tot nog toe met geen woord gerept over de vernieuwingsprocedure. De wetgever zorgt voor de nodige aanpassingen zodat de Koning ook deze procedure kan vastleggen.

Het KB van 2 september 2013 met de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning bepaalt alvast dat de vernieuwing minstens 6 maanden voor het aflopen van de eigenlijke vergunning moet worden aangevraagd bij de Directie Private Veiligheid van de FOB Binnenlandse Zaken.

Geen volautomatische wapens

De bewakingsagenten dragen altijd wapens voor toezicht en de bescherming van schepen tegen piraterij. Dat mogen echter geen volautomatische wapens zijn. Het gebruik daarvan stemt immers niet overeen met de vereiste zorgvuldigheid waarmee de reglementaire procedures geweldbeheersing moeten worden uitgevoerd. De wetgever preciseert daarom dat alleen niet-automatische of half-automatische wapens van maximum kaliber.50. mogen gebruikt worden.

Sterker toezicht op maritieme veiligheidsondernemingen

Om het toezicht op de maritieme veiligheidsondernemingen te versterken, moet ook de Belgische opdrachtgever de documenten gedurende 5 jaar bewaren. De bewaringsplicht geldt dus niet alleen voor de (vaak buitenlandse) maritieme veiligheidsondernemingen zelf.

In werking…

Dit onderdeel van de Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken treedt in werking op 10 december, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015. (art. 47-54)
Zie ook Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 29 mei 1990. Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 30 januari 2013. Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming, BS 24 september 2009.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

Afkondigingsdatum : 09/11/2015
Publicatiedatum : 30/11/2015

Gepubliceerd op 30-11-2015

  150