Onafhankelijksregels voor advocaten uitgebreid tot kantoorgenoten

Reparatiereglement tot wijziging van diverse bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten

De Orde van Vlaamse Balies heeft een reparatiereglement aangenomen dat een aantal regels van de Codex Deontologie aanpast. De nieuwe bepalingen zorgen voor een ruimer toepassingsgebied van de onafhankelijkheidsregels en veranderen de manier waarop advocaten een groepering met een gemeenschappelijke naam kunnen oprichten.

Onafhankelijkheid

Om de onafhankelijkheid van de advocaat te waarborgen, voorziet de Codex Deontologie in een aantal onverenigbaarheden en verboden. Die zijn voortaan ook van toepassing op de kantoorgenoten van de advocaat, namelijk de advocaten die in dezelfde groepering of associatie met hem werken, de medewerkers en de stagiairs van het kantoor.

Strijdige belangen

Geen enkel lid van een associatie of groepering en - dat is nieuw - geen enkele van haar medewerkers en stagiairs mag belangen behartigen die strijdig zijn met de belangen die al door andere leden van dezelfde associatie of groepering, medewerkers en stagiairs worden behartigd.

Wanneer wettelijke of deontologische regels of onverenigbaarheidsregels er binnen een associatie of groepering toe kunnen leiden dat in een welbepaalde aangelegenheid een lid van die associatie of groepering niet kan optreden, kan een ander lid van die associatie of groepering dat evenmin. Ook die onmogelijkheid wordt uitgebreid tot de medewerkers en de stagiairs van de associatie of groepering.

Oprichting groepering

Tot nu konden overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting of wijziging van een groepering die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten komt, pas gesloten worden na goedkeuring door de stafhouders. Die regeling wordt aangepast. Voortaan moeten die overeenkomsten vooraf meegedeeld worden aan de stafhouders, die ze eventueel nog kan wijzigen. Eenzelfde regeling dus als voor de groepering die niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt.

Inwerkingtreding

Het nieuw reparatiereglement van 19 februari 2020 treedt in werking op 6 juni 2020.

Bron: Reparatiereglement van 19 februari 2020 tot wijziging van diverse bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 6 maart 2020
Ilse Vogelaere
  199