Onafhankelijk comité adviseert Brusselse regering over straling van zendmasten

Het Brussels gewest richt een comité van experten op dat de regering en het parlement zal adviseren over alles wat te maken heeft met niet-ioniserende straling. Leefmilieu Brussel en de Brusselse Dienst voor Stedenbouw zullen elk jaar moeten rapporteren aan dat comité.

Onafhankelijk

Volgens een besluit van 19 maart 2015, dat de regels voor benoeming van de experten vastlegt, zullen de leden van het comité geen banden mogen hebben met de politiek, met drukkingsgroepen, of met ondernemingen die installaties uitbaten die niet-ioniserende stralingen opwekken of doorsturen, of die materiaal produceren of in de handel brengen dat bestemd is om niet-ioniserende stralingen te produceren of juist af te zwakken. De experten handelen ook onafhankelijk van hun eigen commerciële belangen.

Expertise

Het expertencomité zal uit 9 leden bestaan. Het moet gaan om deskundigen op het vlak van:

  • de impact van niet-ioniserende stralingen op de gezondheid van de mens of het leefmilieu (3 leden);
  • de eigenschappen van niet-ioniserende stralingen (2 leden);
  • de micro- en macro-economische en sociale noden op het vlak van mobiele communicatie (2 leden); en
  • de draadloze communicatietechnologie (2 leden).
Leefmilieu Brussel en de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting mogen een vertegenwoordiger afvaardigen met raadgevende stem.

De experten worden benoemd voor een duur van 3 jaar, maar hun mandaat kan verlengd worden. Het benoemingsbesluit zegt ook nog dat maximum 2/3 van de experten-leden tot dezelfde taalrol mag behoren.

Aanbevelingen

Leefmilieu Brussel en Stedenbouw moeten elk jaar een verslag opstellen voor het comité over de mogelijks schadelijke effecten en de stedenbouwkundige aspecten van niet-ioniserende stralingen.

Met die informatie en hun eigen expertise stellen de experten dan elk jaar een rapport op met aanbevelingen over de toepassing van de ‘Ordonnantie betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen’ en haar uitvoeringsbesluiten. Het comité houdt daarbij rekening met de evolutie van de technologie en de wetenschappelijke kennis, met economische eisen, en met de volksgezondheid.

Over de aanbevelingen moet er een consensus bestaan. Zo niet, worden de afwijkende meningen uitdrukkelijk genoteerd.

Het expertenrapport is in eerste instantie bestemd voor de Brusselse regering en het parlement, maar het zal ook bekendgemaakt worden op de website van Leefmilieu Brussel.

In de Ordonnantie op de niet-ioniserende stralingen staat dat het comité zijn eerste rapport tegen 1 september 2014 aan de regering had moeten bezorgen. Maar dat is niet gelukt, aangezien de regels voor de aanwijzing van de 9 leden nu nog maar gepubliceerd worden en er dan nog een benoemingsbesluit moet worden opgesteld met de namen van de uitgekozen experten.

Niet-ioniserende straling

Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische golven met een energie die te laag is om te kunnen ioniseren, dus om elektronen te kunnen losmaken uit atomen. Naast UV-straling vallen ook de velden rond hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, de radiocommunicatieapparatuur van de politie- en hulpdiensten, elektrische apparaten, en radio en televisie onder het begrip ‘niet-ioniserende straling’.

De Brusselse ordonnantie is van toepassing op niet-ioniserende straling met een frequentie tussen 0,1 MHz en 300 GHz. Zoals gsm-zendmasten of de ASTRID-antennes.

De ordonnantie is niet van toepassing op straling van natuurlijke oorsprong of van toestellen die gebruikt worden door radioamateurs of particulieren in het algemeen, zoals mobiele of draadloze telefoons of internetmodems.

Klaar voor 4G

Om mobiele telefonie van de vierde generatie (4G) mogelijk te maken, heeft het Brussels gewest zijn limiet voor de vermogensdichtheid van niet-ioniserende straling in voor het publiek toegankelijke plaatsen vorig jaar opgetrokken van 0,024 W/m² of 3 volt/meter tot 0,096 W/m2 of 6 V/m, bij een referentiefrequentie van 900 MHz. Ondanks die verhoging blijft de Brusselse norm nog altijd strenger dan de norm die in het Waalse of Vlaamse Gewest (21 V/m) wordt gehanteerd.

Vanaf 25 april

Het besluit met de benoemingsregels voor de expertencommissie treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 25 april 2015.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen, BS 15 april 2015.
Zie ook: Ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, BS 14 maart 2007 (Ordonnantie op de niet-ioniserende stralingen).

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen

Afkondigingsdatum : 19/03/2015
Publicatiedatum : 15/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  146