Omgevingsvergunningsaanvraag wijzigt

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nieuwe formulieren gepubliceerd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor de exploitatie van kleinhandelsactiviteiten, of voor vegetatiewijzigingen.
Een overzicht.

In het huidige aanvraagformulier (bijlage 1 bij het omgevingsvergunningsbesluit) worden de volgende onderdelen vervangen:
  • rubriek 2, Gegevens van de stedenbouwkundige handelingen;
  • rubriek 6, Gegevens van de mer-plicht. Opgelet! Deze wijziging gaat pas in op 15 januari 2019;
  • rubriek 7, Mogelijke effecten van de aanvraag op de omgeving (mens en milieu);
  • rubriek ‘8, Gegevens over de procedure; en
  • rubriek 12, Overzichtslijst van de bijlagen. Dat is omdat het opschrift van sommige addenda wijzigt en omdat er een nieuw addendum wordt toegevoegd aan de addendabibliotheek.

In de addendabibliotheek (bijlage 2) wordt ‘Addendum B30. Sloopinventaris of sloopopvolgingsplan’ namelijk vervangen door het nieuwe ‘Addendum B30. Sloopopvolgingsplan’. Want sinds 5 juni worden er alleen nog sloopopvolgingsplannen opgemaakt. Deze wijziging gaat onmiddellijk in.
De volgende addenda worden vervangen door vervangen door addenda met eenzelfde opschrift:
  • Addendum ‘C6. Materialen, grondstoffen en processen’;
  • Addendum ‘E3. Effecten op het watersysteem’; en
  • Addendum ‘R53. Grondwaterwinningen’.

En er wordt een nieuw addendum toegevoegd: ‘Addendum D5. Afwijking in toepassing van artikel 56 van het decreet integraal waterbeleid’. Het gaat hier om een afwijking op de verplichting om een goede ecologische toestand te bereiken van grondwater- en oppervlaktewateren omwille van het groot maatschappelijk belang van bepaalde activiteiten, of om redenen van hernieuwbare-energieopwekking of bescherming tegen overstromingen.

Met uitzondering van addendum B30, moeten de nieuwe addenda gebruikt worden vanaf 15 januari 2019.

De minister vervangt ook de huidige modellen van:

Tot slot wijzigt ze in het meldingsformulier (bijlage 7, Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een inrichting of activiteit) rubriek 2 met de ‘Gegevens van de stedenbouwkundige handelingen’.

En ze schrapt uit het opschrift en de tekst van bijlage 19 de datum van 10 september 2002. Dat opschrift luidt nu: ‘Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur’.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 20 oktober 2018 of vanaf 15 januari 2019 (art. 10).

Bron: Ministerieel besluit van 5 september 2018 tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit, BS 19 oktober 2018.
Carine Govaert
  129