Omgevingsloket: regeling bij technische storingen vanaf 1 juni 2017

Wie in Vlaanderen een aanvraag wil indienen voor een omgevingsvergunning moet daarvoor vanaf 1 januari 2018 terecht bij het digitaal loket voor omgevingsvergunningen (eerder was dit vanaf 1 juni 2017, maar de algemene invoering van de omgevingsvergunning werd uitgesteld).

In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018 zullen zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 januari 2018 zal iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen werken.

De Vlaamse Regering heeft nu een regeling uitgewerkt voor het geval er technische storingen zouden zijn in het omgevingsloket of in het uitwisselingsplatform, zodat er toch op een rechtsgeldige manier een vergunningsaanvraag kan worden ingediend. Die nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 juni 2017. Ze wijzigt daarom het besluit dat het omgevingsvergunningsdecreet uitvoert.

Regeling bij technische storingen

Sinds 23 februari 2017, de dag dat de regelgeving over de omgevingsvergunning in werking trad, geeft het systeem waarop het omgevingsloket draait regelmatig foutmeldingen.

Om te vermijden dat een groot aantal vergunningsaanvragen geen of een zeer summiere advisering zouden kennen, en zelfs stilzwijgend zou worden geweigerd omwille van het overschrijden van de beslissingstermijnen, heeft de Vlaamse Regering een regeling uitgewerkt voor zowel technische storingen van korte duur als voor langdurige technische storingen. Ze voorziet onder andere de mogelijkheid om advies- en beslissingstermijnen te schorsen, dan wel dat tijdelijk (gedeeltelijk) analoog te werken.

Bij gebrek aan dergelijke regeling op 1 juni 2017 zouden de nadelige gevolgen immers niet te overzien zijn: vertragingen voor bouwheer, architect en aannemer door het niet (tijdig) kunnen indienen van de aanvraag of wegens stilzwijgende weigeringen; onvoldoende garantie op inspraak door de burger dan wel advisering met kennis van zaken door de betrokken instanties; mogelijke schadeclaims omwille van opgelopen vertraging; toevloed aan gerechtelijke betwistingen tussen de verschillende actoren in het bouwproces en de vergunningverlenende overheden; nefaste gevolgen voor de economie en de bouwsector, enz.

Algemene technische storing

Een ‘algemene technische storing’ is een door het departement Omgeving vastgestelde storing van het omgevingsloket of het uitwisselingsplatform, waardoor dat loket of dat uitwisselingsplatform niet of onvoldoende beschikbaar is gedurende meer dan 4 uur van de dag.

De dag of de dagen van de algemene technische storing vangen aan om middernacht vóór het begin van de algemene technische storing en eindigen om middernacht na het einde van deze storing.

Het departement Omgeving houdt een lijst bij van de dagen waarop zich een algemene technische storing voordoet. Het departement publiceert onmiddellijk en uiterlijk de eerste werkdag na de storing de geactualiseerde lijst op zijn website en stelt de lijst op verzoek ter beschikking.

Technische storingen van korte duur

Bij een algemene technische storing tijdens een termijn van 14 dagen vóór het begin van de volgende termijnen, worden die termijnen van 12 maanden, respectievelijk 36 maanden, verminderd met het aantal dagen van de algemene technische storing:

  • de termijn van 12 maanden, vermeld in artikel 70, § 1, tweede lid van het omgevingsvergunningsdecreet. In dat artikel staat dat de hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, op zijn vroegst 24 maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Als de vergunningsaanvraag ten minste 12 maanden voor de einddatum van een omgevingsvergunning van bepaalde duur wordt ingediend, mag de stedenbouwkundige handeling in stand worden gehouden of mag de ingedeelde inrichting of activiteit verder geëxploiteerd worden na de einddatum in afwachting van een definitieve beslissing over de aanvraag;
  • de termijn van 36 maanden, vermeld in artikel 390, § 1, eerste lid, 1° van het omgevingsvergunningsdecreet. Dat artikel vermeldt dat de milieuvergunning die vanaf 10 september 2002 is aangevraagd en verleend voor een termijn van 20 jaar, wordt geacht voor onbepaalde duur verleend te zijn als aan bepaalde voorwaarden cumulatief is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de vergunninghouder of exploitant via een meldingsformulier aan de bevoegde overheid per beveiligde zending moet meedelen dat hij deze regeling wil toepassen. Deze melding moet gebeuren tussen de 48 en 36 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de milieuvergunning.

Als in de 14 dagen voor het indienen van een verplicht digitaal in te dienen aanvraag, verzoek of melding zich gedurende een of meer al dan niet opeenvolgende dagen een algemene technische storing heeft voorgedaan en de indieningsdatum relevant is voor de bepaling van de toepasselijke regelgeving, dan wordt de aanvraag, het verzoek of de melding voor die regelgeving geacht te zijn ingediend op de dag die berekend is door van de dag van indiening het aantal dagen van de algemene technische storing af te trekken.

Als zich tijdens het behandelen van een aanvraag, een verzoek, een melding of een beroep gedurende een of meer dagen een algemene technische storing heeft voorgedaan, worden alle advies- en beslissingstermijnen vermeld in het omgevingsvergunningsdecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017, opgeschort op de dag of de dagen van de algemene technische storing. De termijn van het openbaar onderzoek wordt ook opgeschort op de dag of de dagen van de algemene technische storing. Opgelet! De termijn voor het indienen van beroepen wordt niet opgeschort.

Langdurige technische storingen

Als het departement Omgeving vaststelt of op basis van technische indicaties verwacht dat een algemene technische storing minimaal 14 dagen de digitale indiening of behandeling van aanvragen, verzoeken, meldingen of beroepen in het gedrang zal brengen, dan brengt het de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse minister van Leefmilieu en Waterbeleid daarvan op de hoogte.

Beide ministers worden gemachtigd om, nadat ze daarvan op de hoogte zijn gebracht, tijdelijk de analoge indiening of indiening per digitale drager en analoge behandeling toe te laten of te verplichten. Ze kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de soorten aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen (art. 14/1, tweede lid, omgevingsvergunningsdecreet), de verschillende vergunningsplichten (art. 5, omgevingsvergunningsdecreet), en het feit of het een aanvraag, een verzoek of een melding betreft. De ministers bepalen in één of meerdere beslissingen het begin en het einde van de langdurige technische storing.

Het bevoegd bestuur bepaalt in het geval van een tijdelijk toegelaten of verplichte analoge indiening of behandeling het aantal benodigde exemplaren van de aanvraag, het verzoek of de melding.

De beslissingstermijnen van de met een analoge zending ingediende aanvragen, verzoeken of meldingen worden met 14 dagen verlengd.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 treedt in werking op 1 juni 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn, BS 30 mei 2017.
Zie ook: – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016; err. BS 10 augustus 2016 (omgevingsvergunningsbesluit) (titel 8, nieuw hoofdstuk 4 ‘Regeling bij technische storingen’).– Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 (omgevingsvergunningsdecreet) (art. 5, art. 14/1, tweede lid, art. 70, § 1, tweede lid, art. 390, § 1, eerste lid, 1°)

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn

Afkondigingsdatum : 19/05/2017
Publicatiedatum : 30/05/2017

Gepubliceerd op 30-05-2017

  325