OCAD krijgt extra personeel

Het was al even aangekondigd, maar nu is het effectief zo ver: het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) krijgt extra personeel. Er zullen binnenkort 11 mensen worden aangeworven. 2 deskundigen van niveau A en 9 administratieve krachten waarvan 3 van niveau A, 1 van niveau B, 4 van niveau C en 1 van niveau D. De bijkomende krachten zijn nodig om efficiënt te kunnen blijven werken, vooral in het licht van de verhoogde terreurdreiging.

Via detachering

Let wel, de betrekkingen van deskundige en van het administratief personeel worden conform het KB van 23 januari 2007 via detachering ingevuld door vastbenoemde ambtenaren in de ondersteunende diensten. Dat zijn onder meer de politiediensten, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de FOD’s Mobiliteit, Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. De plaatsen worden ingevuld volgens een verdeling die, op voorstel van de directeur en de adjunct-directeur van het OCAD, door de Nationale Veiligheidsraad wordt vastgelegd.

Het is aan de bevoegde ministers van de ondersteunende diensten om een oproep tot kandidaten te lanceren. De kandidaten die zij na selectie het meest geschikt vinden, gaan op gesprek bij de selectiecommissie van het OCAD. Deze commissie maakt dan, voor elke ondersteunende dienst een gemotiveerde rangschikking op van de kandidaten die na het gesprek geschikt zijn verklaard. De rangschikking wordt meegedeeld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en aan de bevoegde ministers van de ondersteunende dienst die, binnen de 30 dagen, zijn aan te stellen kandidaat voordraagt voor detachering.

De commissie maakt, voor elke ondersteunende dienst een gemotiveerde rangschikking op van de kandidaten die na het gesprek geschikt zijn verklaard; deze rangschikking wordt meegedeeld aan de ministers, alsook aan de voor de ondersteunende dienst bevoegde minister die, binnen dertig dagen, zijn aan te stellen kandidaat voordraagt.

De detachering duurt vijf jaar en is hernieuwbaar.

Strijd tegen terreur

Al het bijkomend personeel zal worden ingezet in de strijd tegen terreur. Ze zullen zich onder meer toespitsen op de analyse en verwerking informatie en inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en het onderzoek van geopolitieke situaties.

Binnenkort 62 personeelsleden

Wanneer de nieuwe plaatsen zijn ingevuld, zal het OCAD – naast de directeur en de adjunct-directeur – over 60 personeelsleden beschikken om zijn opdrachten uit te voeren: 12 analisten van niveau A, 13 deskundigen van niveau A en 35 administratieve personeelsleden waarvan 9 van niveau A, 12 van niveau B, 9 van niveau C en 5 van niveau D.

Nu zijn dat er dat dus nog maar 49: 12 analisten van niveau A, 11 deskundigen van niveau A en 26 administratieve krachten waarvan 6 van niveau A, 11 van niveau B, 5 van niveau C en 4 van niveau D.

25 juli 2016

Het KB van 27 juni 2016 is op 25 juli in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 25 juli 2016.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Afkondigingsdatum : 27/06/2016
Publicatiedatum : 25/07/2016

Gepubliceerd op 29-07-2016

  107