Nu ook belastingvermindering bij gift aan hogeschool

Wie een gift in geld doet aan een hogeschool, kan daar sinds het aanslagjaar 2016 een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift voor krijgen.

Momenteel komen enkel giften in geld aan universiteiten in aanmerking voor een belastingvermindering, en niet aan hogescholen. De wetgever werkt nu de ongelijkheid op het vlak van de belastingvermindering voor giften tussen de universiteiten en de hogescholen weg.

Belastingvermindering voor giften aan universiteiten

Al sinds het aanslagjaar 2013 wordt er een belastingvermindering verleend voor de in het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde giften in geld aan de instellingen die binnen het toepassingsgebied vallen:

Nu ook belastingvermindering voor giften aan hogescholen

Om de bestaande ongelijkheid tussen de universiteiten en de hogescholen weg te werken op het vlak van de belastingvermindering voor giften, schrijft de wet van 10 juli 2016 nu in het WIB 1992 in dat er ook een belastingvermindering wordt verleend voor de in het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde giften in geld aan de hogescholen die binnen het toepassingsgebied vallen:

(wijziging art. 145(33), § 1, 1°, a), WIB 1992; art. 2, wet van 10 juli 2016).

De belastingvermindering voor giften aan deze hogescholen geldt vanaf het aanslagjaar 2016.

Minimumbedrag gift

De giften geven enkel recht op een belastingvermindering als ze minimum 40 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016 en aj. 2017) bedragen en als de schenker een kwijtschrift van de hogeschool kan voorleggen (art. 145(33), § 1, lid 2, WIB 1992).

Maximumbedrag gift

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan 376.350 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016 en aj. 2017) (art. 145(33), § 1, lid 4, WIB 1992).

Omdeling tussen echtgenoten

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden bij wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet de belastingvermindering omgedeeld worden over beide partners. De algemene regel is daarbij dat er een proportionele omdeling is in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomens van beide partners.

In werking

De wet van 10 juli 2016 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016.

Bron:Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft, BS 22 juli 2016.
Zie ook: – Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 145(33), § 1, 1°, a)) – Decreet van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, BS 27 februari 2014.– Decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, BS 18 december 2013. – Bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool, BS 3 juni 2005.

Christine Van Geel

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

Afkondigingsdatum : 10/07/2016
Publicatiedatum : 22/07/2016

Gepubliceerd op 27-07-2016

  72