Nog tot eind 2019 geen voorafgaande vergunningen voor capaciteitsuitbreiding woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen nog tot eind 2019 geen voorafgaande vergunning aanvragen voor een capaciteitsuitbreiding. Dat is vier jaar langer dan tot nu gepland was. Met de verlengde tijdelijke opschorting tot 2019 kiest de Vlaamse Regering ervoor om eerst de al vergunde woongelegenheden te erkennen voor ze bijkomende capaciteit gaat vergunnen.

Voorafgaande vergunning

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die een erkenning willen voor bijkomende capaciteit, moeten een voorafgaande vergunning hebben. Die wordt verleend wanneer het initiatief past in de programmatie en kadert binnen de globale zorgstrategische visie.

Tot voor 1 januari 2015 konden de centra – eens de voorafgaande vergunning er was – met de werken starten. Van zodra die af waren, konden ze een erkenning voor de bijkomende capaciteit vragen.

Erkenningskalender

Maar sinds 1 januari 2015 wordt er gewerkt met erkenningskalenders. Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf met een voorafgaande vergunning kunnen hun bijkomende capaciteit enkel laten erkennen als ze een goedgekeurde erkenningskalender hebben. Dat betekent dat ze eerst een erkenningskalender moeten indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Pas wanneer Zorg en Gezondheid de erkenningskalender heeft goedgekeurd kunnen ze een erkenningsaanvraag indienen. Ze doen dat ten laatste in het goedgekeurde trimester.

Voorlopig geen nieuwe voorafgaande vergunningen meer

Met de invoering van de erkenningskalender worden er - tijdelijk - geen voorafgaande vergunningen meer gegeven voor de verdere invulling van de programmatie. Voorrang gaat naar de erkenning van de al afgeleverde vergunningen. Aanvragen die nu worden ingediend bij Zorg en Gezondheid — en dit tot eind december 2019 — zijn niet ontvankelijk en worden dus ook niet onderzocht. Een opschorting was al eerder voorzien, maar die liep maar tot eind 2015. Nu komt daar dus vier jaar bij.

Programma

Nog dit. Pas op 1 januari 2020 komen volgende opnamemogelijkheden in centra voor kortverblijf en in woonzorgcentra opnieuw in het programma van die voorzieningen:

  • de opnamemogelijkheden uit een voorafgaande vergunning die van rechtswege vervalt in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2019;
  • de opnamemogelijkheden uit de voorafgaande vergunning waarvan de initiatiefnemer vrijwillig afstand doet (volledig of gedeeltelijk). Mits de beslissing over de opheffing van de voorafgaande vergunning tussen 1 januari 2012 en 31 december 2019 in het Staatsblad is verschenen.

Inwerkingtreding

Het besluit van 18 september 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra, wat betreft de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra, BS 09 oktober 2015

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra, wat betreft de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 09/10/2015

Gepubliceerd op 09-10-2015

  143