Nog meer bijzondere reglementen van rechtbanken opgeheven

Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

Aangezien de korpschefs van de rechtbanken de bijzondere reglementen – sinds de grote gerechtelijke hervorming – zelf moeten vaststellen, kunnen de reglementen die tot nu bij KB zijn vastgelegd opgeheven worden. Voor een hele reeks bij KB vastgelegde reglementen is dat al gebeurd. Een nieuw besluit heft er nog enkele andere op.
 
 

Arbeidsrechtbanken

Door de hervorming van het gerechtelijk landschap is het aantal arbeidsrechtbanken gedaald van 27 naar 9. Een van de overgebleven arbeidsrechtbanken is de arbeidsrechtbank Gent. Met verschillende afdelingen, waaronder die van Veurne, Kortrijk en Ieper.
Nu worden de bij KB vastgelegde bijzondere reglementen van de vroegere autonome arbeidsrechtbanken van Veurne, Kortrijk en Ieper opgeheven. De opheffing gaat terug tot 1 september 2015. Dat is de dag waarop het bijzonder reglement van 10 augustus 2015 van de arbeidsrechtbank Gent – opgesteld door voorzitter Saelaert – in werking is getreden. Aangezien dat bijzonder reglement ook van toepassing is op de afdelingen Veurne, Kortrijk en Ieper, hebben de eerder bij KB vastgelegde bijzondere reglementen geen uitwerking meer. Dat staat ook zo in het bijzonder reglement van 10 augustus 2015. Nu wordt dit formeel gemaakt, door ze bij KB op te heffen.

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg te Nijvel is bij de gerechtelijke hervorming omgevormd tot de rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant. Voorzitter Christine Panier heeft op 21 april 2016 zelf een bijzonder reglement opgesteld voor haar rechtbank. Het oude bij KB vastgelegde reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel kan dus opgeheven worden. En dat is wat nu gebeurt, met terugwerkende kracht tot 21 april 2016.

Vredegerechten provincie Luxemburg

Sinds enkele jaren moeten het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten vastgelegd worden in een bijzonder reglement. Vroeger moest dat bij KB gebeuren. De ondervoorzitter van de vredegerechten en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Luxemburg heeft – in 2015 – al een dergelijk reglement opgesteld voor de vredegerechten. De regels over de zittingen van de vredegerechten in de provincie Luxemburg die bij KB zijn vastgelegd, kunnen dan ook formeel opgeheven worden. De opheffing gaat in op 1 september 2016.
Bron: Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, BS 3 oktober 2017
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 66 en 88)
Koninklijk besluit van 12 juni 2016 tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk
Ilse Vogelaere
  325