Nog maar één Vlaamse organisatie ondersteunt samenlevingsopbouw en welzijnsbevordering

Vlaanderen maakt komaf met de versnippering in de ondersteuningsstructuren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De verschillende steunpunten worden geïntegreerd in een eengemaakt steunpunt voor samenlevingsopbouw en welzijnsbevordering.

Missie

Centraal in de nieuwe eengemaakte organisatie staat de ondersteuning van de welzijnsbevordering en de samenlevingsuitbouw. Dat gebeurt vanuit een dubbele invalshoek: een psychosociale en een sociaal-maatschappelijke.

De nieuwe organisatie ondersteunt de actoren die – al dan niet beroepsmatig – bezig zijn met welzijnsproblemen, sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling.

Ze richt haar ondersteunend aanbod prioritair op volgende terreinen: algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, maatschappijk opbouwwerk, straathoekwerk en schuldhulpverlening. Ook de ondersteuning van personen en organisaties die mensen met een handicap buiten de jeugdhulp ondersteunen, behoort tot haar prioriteiten.

De organisatie kan haar aanbod op twee niveaus organiseren: op Vlaams niveau en op bovenlokaal niveau. Ze houdt bij de organisatie van haar aanbod zowel rekening met het Vlaams beleid als met signalen vanuit het terrein, de samenleving of de wetenschap.

Kernopdrachten

De organisatie heeft zes kernopdrachten:

  • opbouw en behoud van kennis en expertise. Ontsluiting van kennis en expertise neemt hier een belangrijke plaats in;
  • deskundigheidsbevordering van de terreinwerkers. Om zo de kwaliteit van hun werk te verbeteren;
  • praktijk- en methodiekontwikkeling. Met bijzondere aandacht voor de verspreiding en implementatie van methodieken;
  • dienstverlening naar de personen en organisaties op het terrein. Bijvoorbeeld met een juridische helpdesk of begeleiding van veranderingsprocessen;
  • beleidsgerichte acties;
  • informatie en sensibilisering van de brede bevolking of van specifieke doelgroepen.

Onbepaalde duur

De organisatie krijgt een erkenning voor onbepaalde duur. Op die manier kan men komen tot een sterk en efficiënt werkend steunpunt.

Strategisch meerjarenplan

De organisatie werkt volgens een zelf opgemaakt strategisch meerjarenplan met daarin resultaatsgebieden en te behalen resultaten. Het meerjarenplan omsluit een periode van vijf jaar. Het vertrekt van een omgevingsanalyse, met daarin een overzicht van de behoeften. En vanuit die analyse legt de organisatie prioriteiten om haar missie en kernopdrachten te realiseren.

Subsidie

De organisatie krijgt – voor de duur van haar meerjarenplan – een jaarlijkse forfaitaire subsidie. Ze kan daarnaast ook projectsubsidies krijgen. Het gaat dan om subsidies voor initiatieven met een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter voor een problematiek binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.

Te erkennen vereniging

In principe zal de Vlaamse regering de vereniging die de vijf huidige steunpunten samen zullen oprichten, erkennen als eengemaakte organisatie voor samenlevingsopbouw en welzijnsbevordering. Mits ze uiteraard aan de voorwaarden voldoet.

De vijf steunpunten die de vereniging zullen oprichten zijn: vzw Samenlevingsopbouw Vlaanderen, vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vzw Steunpunt Expertisenetwerken, vzw Steunpunt Jeugdhulp en vzw Vlaams Centrum Schuldenlast. Die nieuwe vereniging zal in de plaats komen van die vijf steunpunten.

Inwerkingtreding

De Vlaamse regering zal nog vastleggen wanneer de verschillende artikelen van dit decreet in werking treden.

Bron:Decreet van 17 februari 2017 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw, BS 21 maart 2017

Ilse Vogelaere

Decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw

Afkondigingsdatum : 17/02/2017
Publicatiedatum : 21/03/2017

Gepubliceerd op 30-03-2017

  392