Nieuwe voorzitster voor Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen verkiest uit zijn effectieve leden één voorzitster of voorzitter, en 2 ondervoorzitsters of ondervoorzitters.

Maximaal tweederde is van hetzelfde geslacht en maximaal tweederde is van dezelfde taalgemeenschap. Hun aanstelling wordt ter goedkeuring aan de regering voorgelegd.

Een besluit van de Brusselse regering zorgt nu voor de goedkeuring van:

  • de aanduiding van Joëlle Evenepoel als voorzitster van de raad;
  • de aanduiding van Valérie Lootvoet als ondervoorzitster van de raad;
  • de aanduiding van Youssef Ben Abdeljelil als ondervoorzitter van de raad.

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 1 oktober 2015.

De raad brengt advies uit over alle materies die een invloed kunnen hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen. De raad vervult onder andere volgende opdrachten:

  • hij geeft adviezen en aanbevelingen over elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
  • hij brengt bij voorrang advies uit over maatregelen van reglementaire aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • hij volgt de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op, ook op de andere beleidsniveaus voor zover er een impact is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De raad bezorgt de regering een jaarverslag over de uitgevoerde activiteiten en de besteding van zijn financiële middelen. Hij stelt jaarlijks middelen- en actieplannen voor om zijn opdrachten voor het komende jaar te vervullen.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2015 houdende goedkeuring van de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitters van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, BS 5 november 2015
Zie ook: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 2 augustus 2012 (artikel 7)

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 08/10/2015
Publicatiedatum : 05/11/2015

Gepubliceerd op 06-11-2015

  93