Nieuwe voorwaarden voor aanstelling hypotheekbewaarders

Een KB van 2 december 2015 bevat nieuwe voorwaarden voor de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën. De voorwaarden gelden vanaf 1 december 2014 tot en met 31 december 2016. Tegen dan zal de herziening van het statuut van de hypotheekbewaarder vermoedelijk afgerond zijn.

Tot 31 december 2016

Vanaf 1 december 2014 tot en met 31 december 2016 kunnen de ad interim te begeven functies van hypotheekbewaarder toegewezen worden aan ambtenaren van de FOD Financiën die aan alle volgende voorwaarden beantwoorden:

 • ten minste tot de klasse A3 behoren;
 • zijn rechten op bevordering kunnen doen gelden;
 • geslaagd zijn voor:
  • hetzij een loopbaanexamen dat toegang verleende tot de titel van ontvanger A of eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dat werd georganiseerd voor de behoeften van de sector registratie en domeinen van de voormalige ‘Administratie van de BTW, registratie en domeinen’;
  • hetzij een vergelijkende selectie voor overgang naar een functie A2 van de cartografie of voor de overeenstemmende proef over de beroepsbekwaamheid (bedoeld in art. 28 van het Organiek Reglement) en georganiseerd ten behoeve van de ‘Administratie Rechtszekerheid’ van de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’.

Voor elke te begeven functie is er een selectieprocedure, die op basis van een functie- en competentieprofiel wordt georganiseerd door de FOD Financiën op verzoek van de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie.

De selectie gebeurt aan de hand van een onderhoud waarbij zowel de generieke en technische competenties als de motivatie en de visie van de kandidaat op de functie worden onderzocht.

Om te slagen moeten de kandidaten ten minste 60% van de punten behalen.

Ze worden gerangschikt in het proces-verbaal op grond van de door hen behaalde punten.

Onder de kandidaten wordt de voorkeur gegeven aan de ambtenaar die het best gerangschikt is overeenkomstig de selectieprocedure.

Indien meerdere kandidaten in het proces-verbaal ex aequo werden gerangschikt, wordt prioriteit gegeven:

 • aan de kandidaat met de grootste niveauanciënniteit;
 • bij gelijke niveauanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;
 • bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat.

Bezoldiging

De bezoldiging van de ad interim aangestelde hypotheekbewaarder wordt geregeld bij:

 • artikel 5 van het ‘KB van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën’;
 • het ‘KB van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders’.

De ambtenaar die aangesteld is ad interim als hypotheekbewaarder, behoudt de bezoldiging die verbonden is aan zijn ambt als rijksambtenaar.

De bezoldiging van de ad interim aangestelde hypotheekbewaarder wordt jaarlijks geregulariseerd, in die mate dat bedoelde bezoldiging niet de bezoldiging mag overschrijden die betrokkene zou genieten indien hij effectief benoemd zou zijn in die betrekking.

Hervorming statuut hypotheekbewaarder

Uiterlijk op 31 december 2016 worden de hypotheekbewaarders geïntegreerd in de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’. Dit vergt een wijziging van het statuut van de hypotheekbewaarder: de taken van de hypotheekbewaarders zullen vanaf 2017 immers uitgevoerd worden door “gewone” ambtenaren.

De verambtelijke hypotheekbewaarders zullen ambtenaren zijn die onderworpen zijn aan de ‘wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen’. De Staat zal tegenover derden aansprakelijk zijn voor hun fouten en hun persoonlijke aansprakelijkheid zal, zoals bij alle andere ambtenaren, slechts in het geding komen bij bedrog en zware fout of herhaalde lichte fouten.

In werking

Het KB van 2 december 2015 treedt retroactief in werking op 1 december 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 11 december 2015.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 18 november 2013. – Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, BS 2 augustus 2013 (Organiek Reglement) - art. 28

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Afkondigingsdatum : 02/12/2015
Publicatiedatum : 11/12/2015

Gepubliceerd op 17-12-2015

  153