Nieuwe veiligheidsautoriteit tegen terreur op het spoor

Het Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer verdwijnt. De federale regering roept een gloednieuwe ‘Nationale Spoorwegveiligheidsautoriteit’ in het leven om de strijd tegen terreur op het spoor extra kracht bij te zetten. De hervorming maakt deel uit van het pakket maatregelen dat werd genomen meteen na de verijdelde aanslag op de Thalystrein in augustus 2015.

Basisprincipes behouden

Al wordt wel vastgehouden aan de meeste werkingsprincipes van het oude comité. Het blijft dus de bedoeling dat de ‘Nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer’ de federale regering voorstellen doet over het algemene beleid met betrekking tot de beveiliging van het spoorvervoer. Daarvoor zal het, net zoals het federale comité vroeger, kwetsbaarheidsstudies uitvoeren, beveiligingsplannen opstellen, studies coördineren over de beveiligingsproblemen van het spoorvervoer en bevoegde overheden advies geven over de toepassing van beveiligingsmaatregelen.

Pak groter

Maar er zullen meer mensen meewerken aan de uitvoering van die taken. Nieuw is bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van Infrabel en de structurele link naar de gerechtelijke overheden, de politiediensten en de Staatsveiligheid. Maar ook mogelijke input van de voorzitters van de subcomités en veiligheidsexperts.

De Nationale Spoorwegveiligheidsautoriteit is samengesteld uit:

  • de directeur-generaal van de FOD Mobiliteit die bevoegd is voor het spoorwegvervoer (voorzitter);
  • de directeur-generaal van de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken;
  • de administrateur-generaal van Staatsveiligheid;
  • de directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën;
  • de directeur-generaal van de Bestuurlijke Politie van de Federale Politie;
  • de onderstafchef Inlichtingen en Veiligheid van het Ministerie van Landsverdediging;
  • een vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken;
  • de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid;
  • de vertegenwoordigers ‘spoorwegbeveiliging’ van de spoorweginfrastructuurbeheerders (Infrabel) en de entiteit die belast is met het afstemmen van de veiligheidsverrichtingen op de gerechtelijke overheden, de politiediensten en de Staatsveiligheid. Let op, deze leden zetelen zonder stemrecht;
  • in voorkomend geval, de voorzitter van de expertencommissie, de voorzitters van de subcomités en elke expert op het gebied van beveiliging.

Maar er zijn niet alleen meer leden, de voorwaarden voor die leden zijn ook aangescherpt. Voortaan is van ieder lid vereist dat het drager is van een gepaste veiligheidsmachtiging.

Spoorwegondernemingen in subcomités

We geven nog mee dat nu ook de spoorwegondernemingen deelnemen aan de subcomités. Zij vormen samen met de vertegenwoordigers van de lokale politie, van de Spoorwegpolitie van de federale politie, van de Staatsveiligheid en van de Administratie der Douane en Accijnzen de minimumbezetting van een subcomité. Het is aan de veiligheidsautoriteit om de details van de samenstelling uit te werken volgens de behoeften.

Terrorisme en extremisme

Het KB van 26 januari 2006 over de oprichting van het Federale Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer wordt aangepast via een KB van 7 maart 2016 en een MB van 16 maart 2016. De akte krijgt daarbij een nieuw opschrift: ‘Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer’. Maar de regering zorgt ook voor een moderne definitie van terrorisme en extremisme. Het KB verwijst daarvoor naar de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

De wijzigingen gelden vanaf 11 april 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer, BS 1 april 2016. Bron:Ministerieel besluit van 16 maart 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2008 houdende de oprichting van subcomités bij het Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer, BS 1 april 2016.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 07/03/2016
Publicatiedatum : 01/04/2016

Gepubliceerd op 05-04-2016

  76