Nieuwe regels voor belastingplichtigen die buitenlandse rekening moeten melden aan Centraal Aanspreekpunt

Belastingplichtigen die het bestaan van een buitenlandse rekening moeten vermelden in hun aangifte in de personenbelasting, zijn ook verplicht om bepaalde gegevens over die rekening mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België. Een KB van 3 april 2015 legt de regels vast die ze hierbij moeten volgen. De nieuwe regels gelden vanaf 23 april 2015.

Centraal Aanspreekpunt

Op 1 juli 2011 werd het bankgeheim versoepeld. Sinds dan mag de fiscus aan een in België gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling inlichtingen vragen over de rekeningen van een belastingplichtige zodra er aanwijzingen zijn van belastingontduiking of als hij van plan is om een indiciaire aanslag te vestigen. Er is wel toestemming nodig van een gewestelijk directeur van de belastingen. En de belastingplichtige moet eerst de kans krijgen om te antwoorden op de ‘vraag om inlichtingen’ van de fiscus.

Opdat de belastingadministratie gemakkelijk zou kunnen nagaan bij welke financiële instelling een belastingplichtige een rekening heeft, werd er één Centraal Aanspreekpunt (CAP) opgericht bij de Nationale Bank van België (NBB). Elke bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling is verplicht om daar de identiteit van zijn cliënten, samen met de nummers van hun rekeningen en contracten in te voeren (art. 322, § 3, WIB 1992). Het KB van 17 juli 2013 heeft de procedure vastgelegd die de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstellingen hierbij moeten volgen.

Ook voor belastingplichtigen met buitenlandse rekening

Een belastingplichtige moet in zijn aangifte in de personenbelasting (PB-aangifte) het bestaan vermelden van rekeningen van elke aard waarvan hij, zijn echtgenoot, en de kinderen waarvan (overeenkomstig art. 126, § 4, WIB 1992) de inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest. Ten laatste gelijktijdig met de indiening van de PB-aangifte waarin het bestaan van in die buitenlandse rekeningen wordt vermeld, moeten de nummers van die rekeningen, de benaming van de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest, worden gemeld bij het CAP, tenzij die melding reeds is gebeurd in een vorig aanslagjaar (art. 307, § 1, tweede lid, WIB 1992). De PB-aangifte bevat de nodige rubrieken om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden en om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn aangemeld bij het CAP.

Deze melding kan ook gebeuren via een hiertoe gemachtigde lasthebber. Vaak gaat het dan om de boekhouder of de fiduciaire die de aangifte namens de belastingplichtige indient.

Een KB van 3 april 2015 heeft de regels vastgelegd die de belastingplichtigen (of hun gevolmachtigde) hierbij moeten volgen.

Buitenlandse rekening

Het Verslag aan de Koning bij het KB van 3 april 2015 verduidelijkt wat er precies moet worden verstaan onder “buitenlandse rekening”. Het vermeldt onder meer dat:

 • enkel de buitenlandse rekeningen bij het CAP moeten gemeld worden (art. 307, § 1, tweede lid, WIB 1992), en niet de contracten die een belastingplichtige bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling heeft afgesloten. Op dit punt is er dus een noemenswaardig verschil met het voorschrift voor de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen (art. 322, § 3, WIB 1992);
 • de buitenlandse rekening waarvan verschillende belastingplichtigen medehouder zijn, door elk van deze belastingplichtigen bij het CAP moet worden gemeld. Hetzelfde geldt voor rekeningen die in het buitenland zijn geopend door een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid waarvan de belastingplichtige deel uitmaakt, vermits een dergelijke vereniging is gebaseerd op het principe van de mede-eigendom van de tegoeden die contractueel door de vennoten zijn samengebracht;
 • bij een echtscheiding elk van de gescheiden ouders afzonderlijk de gegevens over zijn eigen buitenlandse rekeningen en die van de kinderen wiens inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, bij het CAP moet melden.

Mee te delen gegevens aan CAP

De belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) deelt, al dan niet elektronisch, volgende gegevens mee aan het CAP:

 • zijn identificatienummer in het Rijksregister, of bij gebrek hiervan, zijn identificatienummer bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), samen met zijn naam en zijn eerste officiële voornaam;
 • voor iedere buitenlandse rekening:
  • het nummer van deze rekening, geïdentificeerd via zijn IBAN-nummer;
  • de benaming van de buitenlandse bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling;
  • de BIC-code van deze instelling, of bij gebrek hiervan zijn volledig adres;
  • het land waar deze rekening werd geopend;
 • voor de aanslagjaren 2012 tot 2014 en voor iedere buitenlandse rekening: het belastbaar tijdperk verbonden aan deze aanslagjaren waarin de belastingplichtige of de kinderen wiens inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik houder of medehouder zijn geweest van de buitenlandse rekening;
 • het laatste belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij deze van de ouders, en dit voor elke buitenlandse rekening waarvoor die kinderen op enigerlei ogenblik van het belastbaar tijdperk, houder of medehouder zijn geweest;
 • de datum van afsluiting van elke buitenlandse rekening die eerder aan het CAP werd meegedeeld.

Wanneer eenzelfde rekening door verschillende belastingplichtigen gezamenlijk wordt aangehouden, is elke medehouder verplicht om bovenstaande informatie mee te delen aan het CAP. Ook elke ouder moet bovenstaande info over de buitenlandse rekeningen waarvan de kinderen wiens inkomsten bij die van die ouder worden gevoegd, op enigerlei ogenblik van het belastbaar tijdperk, houder of medehouder zijn geweest, meedelen.

Elektronische mededeling of mededeling op papier

De belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) deelt bovenstaande gegevens over de buitenlandse rekeningen ofwel elektronisch, ofwel op papier mee aan het CAP.

De NBB bepaalt de technische modaliteiten, de drager en het transmissiekanaal, de structuur en het formaat van de mee te delen gegevens. De belastingplichtige of zijn gevolmachtigde valideert de verzending van de gegevens via het certificaat op zijn elektronische identiteitskaart.

Deelt de belastingplichtige de gegevens mee op papier, dan moet hij daarvoor het standaardformulier gebruiken dat de FOD Financiën in samenwerking met de NBB heeft vastgelegd. Het formulier is beschikbaar op de website van de NBB of op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de NBB. De belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) moet het formulier invullen, ondertekenen en terugsturen naar volgend adres: Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, samen met een duidelijk leesbare recto verso fotokopie van zijn Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning. Als het formulier werd verzonden door een gevolmachtigde, dan moeten daar nog het bewijs van volmacht, een recto verso kopie van de identiteitsdocumenten van de gevolmachtigde aan toegevoegd worden.

Toezicht NBB

Het toezicht door de NBB is beperkt. De NBB controleert enkel:

 • de juistheid en volledigheid van de aan het CAP meegedeelde gegevens;
 • de juistheid van het controlegetal geïntegreerd in het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of in het identificatienummer toegekend bij de KSZ.

De belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) kan op eigen initiatief de gegevens verbeteren die hij vroeger geldig heeft meegedeeld aan het CAP. De NBB zal zelf nooit gegevens verbeteren die een belastingplichtige of een gevolmachtigde aan het CAP heeft meegedeeld.

Gegevens die niet volgens de wettelijke regels worden opgesteld of toegezonden, worden geacht niet aan het CAP meegedeeld te zijn. De NBB meldt aan de afzender welke regel(s) niet werd(en) nageleefd. De belastingplichtige of zijn gevolmachtigde krijgen dan 30 dagen de tijd om toch nog aan hun informatieverplichting te voldoen.

De NBB registreert de ontvangstdatum van de geldig meegedeelde gegevens en meldt de ontvangst ervan. Is het de gevolmachtigde van de belastingplichtige die de gegevens geldig geeft meegedeeld, dan bevestigt de NBB de ontvangst binnen de 30 kalenderdagen aan de belastingplichtige.

Bewaartermijn gegevens

De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens eindigt:

 • voor de gegevens die betrekking hebben op een buitenlandse rekening: bij het verstrijken van het 8ste jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de belastingplichtige de afsluiting van de buitenlandse rekening bij het CAP heeft gemeld;
 • voor de gegevens die betrekking hebben op de belastingplichtige: bij het verstrijken van het 8ste jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de belastingplichtige de afsluiting van de laatste buitenlandse rekening waarvan hij houder of medehouder was, bij het CAP heeft gemeld.

Zodra deze termijn verstreken is, worden de vervallen gegevens onherroepelijk uit het CAP gewist.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De NBB brengt de belastingplichtige via zijn website en op het standaardformulier voor de mededeling van de gegevens op de hoogte van:

 • het feit dat deze gegevens in het CAP worden opgeslagen;
 • de naam en het adres van het CAP;
 • de doeleinden van de verwerking door het CAP;
 • het recht van de belastingplichtige tot inzage bij de NBB van de gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd;
 • het recht van de belastingplichtige tot rechtzetting en verwijdering van onjuiste gegevens die op zijn naam door het CAP zijn opgeslagen;
 • de bewaartermijnen van de in het CAP opgeslagen gegevens.

Voor de buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige houder of medehouder is geweest voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014, wordt deze informatie ook hernomen in de uitnodiging tot mededeling aan het CAP van de vereiste gegevens die de FOD Financiën aan de belastingplichtigen richt (art. 177, a, wet van 25 april 2014).

In werking

Het KB van 3 april 2015 treedt in werking op 23 april 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 april 2015.
Zie ook:– Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, BS 7 mei 2014 – Hoofdstuk 6 (art. 175–177) – Koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26 juli 2013.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Afkondigingsdatum : 03/04/2015
Publicatiedatum : 13/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  503