Nieuwe regels voor aanvraag en verlenging aanvullende beschermingscertificaten

Op 22 september 2014 wijzigt de procedure voor het aanvragen en verlengen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Er gelden vanaf dan ook nieuwe regels voor de betaling van de taksen op deze certificaten.

Aanvullende beschermingscertificaten

Specifiek voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kan er, naast het octrooi, een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) aangevraagd worden. Een KB van 4 september 2014 wijzigt de procedure voor het aanvragen en verlengen van de aanvullende beschermingscertificaten. En het bevat nieuwe regels voor de vaststelling van het bedrag van de taksen en voor de betaling ervan.

Aanvraag en verlenging certificaat

De indiening van de aanvraag voor een certificaat en voor de verlenging van de duur van het certificaat kan gebeuren via fax, of elektronisch via de procedure vermeld op de pagina’s ‘Intellectuele Eigendom’ van de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Regularisatie aanvraag en taksen

De termijn voor het regulariseren van de aanvraag en/of de betaling van de indieningstaks bedraagt 2 maanden, vanaf de datum van kennisgeving door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de uitnodiging om te regulariseren. De regularisatietaks moet betaald worden binnen dezelfde termijn. Is het voor de aanvrager onmogelijk om de regularisatie uit te voeren binnen die termijn van 2 maanden, dan kan deze termijn verlengd worden met 2 maanden.

Verzoek tot herstel

De termijn waarbinnen een aanvrager van een certificaat of van de verlenging van de duur van het certificaat, of een houder van een certificaat, het verzoek tot herstel (bedoeld in art. XI.102, § 1, eerste lid, WER) kan indienen, bedraagt, afhankelijk van welke van deze termijnen het eerste verstrijkt:

  • 2 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het stellen van de handeling is weggenomen;
  • 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de termijn voor de handeling, of indien het verzoekschrift betrekking heeft op het niet-betalen van een jaartaks, 12 maanden te rekenen van het verstrijken van de respijttermijn (bedoeld in art. XI.101, § 2, WER).

In het verzoekschrift moeten de redenen vermeld worden waarom de vastgestelde termijn niet in acht is genomen. Bewijzen ter ondersteuning van deze redenen moeten bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom ingediend worden voor het verstrijken van een termijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift.

Een verzoekschrift kan niet geheel of gedeeltelijk geweigerd worden zonder dat de verzoekende partij de gelegenheid krijgt om commentaar te leveren op de voorgenomen weigering. De termijn voor het leveren van commentaar op deze weigering bedraagt 2 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de voorgenomen weigering.

Taks bij verlenging certificaat

Vanaf 22 september 2014 bedraagt de taks bij het indienen van een aanvraag voor verlenging van de duur van een certificaat 200 euro. Ook de te betalen taks bij de regularisatie van een aanvraag voor de verlenging van de duur van een certificaat bedraagt vanaf dan 200 euro.

Codificatie wetgeving ‘intellectuele eigendom’

De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI ‘Intellectuele eigendom’ toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER).

Boek XI bevat een codificatie van 13 wetten. Behoudens de uitdrukkelijke vermelding van een wijziging of toevoeging, geeft boek XI deze wetgeving ongewijzigd weer. De codificatie werd wel benut om een aantal wijzigingen aan te brengen om onder meer de juridische zekerheid te vergroten en Europese richtlijnen om te zetten.

Het nieuwe boek XI ‘Intellectuele eigendom’ bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten. Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2015.

Titel 2 ‘Aanvullende beschermingscertificaten’ van het nieuwe Boek XI. ‘Intellectuele eigendom’ (art. XI.92 tot XI.103) van het Wetboek van economisch recht treedt echter al in werking op 22 september 2014.

In werking

Het KB van 4 september 2014 treedt in werking op 22 september 2014.

Het heft op 22 september 2014 volgende wetten en KB’s op:

  • de ‘wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen’. Dit met uitzondering van artikel 1, § 1, tweede lid, en de bijlage over de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen;
  • de ‘wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen’. Dit met uitzondering van artikel 2, tweede lid, en de bijlage over de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • het ‘KB van 5 januari 1993 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen;
  • het ‘KB van 8 november 1998 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen’.

Bron:Koninklijk besluit van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 11 september 2014.
Zie ook: – Koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, BS 23 december 1986 - bijlageKoninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014. – Aanvraagformulier aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen – Aanvraagformulier aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen – Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014. – Wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014; Err. BS 27 juni 2014.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek

Afkondigingsdatum : 04/09/2014
Publicatiedatum : 11/09/2014

Gepubliceerd op 15-09-2014

  132