Nieuwe regels rond misbruik van economische afhankelijkheid ondernemingen uiterlijk op 1 december 2020 in werking

Wet tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “Rechtshandhaving” en vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht

De nieuwe regels rond misbruik van economische afhankelijkheid in het Belgische Mededingingsrecht zullen uiterlijk op 1 december 2020 in werking treden. Vanaf dan riskeren ondernemingen strenge sancties voor overtredingen op basis van de bepalingen uit boeken I en IV van het Wetboek van Economisch Recht, ingevoerd via de wijzigingswetten van 4 april 2019 en 2 mei 2019.

Misbruik economische afhankelijkheid ondernemingen

De wetgever wil ondernemingen beter beschermen tegen misbruik door anderen ondernemingen. Daarvoor werden in 2019 2 wetten uitgevaardigd, de wet van 4 april 2019 en de wet van 2 mei 2019. Beiden zorgen ze voor verregaande wijzigingen aan boeken I en IV van het Wetboek van Economisch Recht, enerzijds om agressieve en misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen te verbieden anderzijds om streng om te treden tegen ondernemingen die misbruik maken van de economische afhankelijkheid van andere ondernemingen.

Overlapping

Maar omdat de inwerkingtreding van beide wetten overlapt – de wijzigingen aan boeken I en IV uit de wet van 4 april 2019 gelden vanaf 1 juni 2020, de latere wet van 2 mei 2019 vervangt boek IV al vanaf 3 juni 2019 - is er verwarring en rechtsonzekerheid. Uiteraard iets dat moet worden vermeden.

Aanpassingen voor rechtszekerheid

De wetgever komt daarom met een aantal aanpassingen. Meer concreet wordt de Koning gemachtigd om de datum van inwerkingtreding vast te stellen van de bepalingen m.b.t. het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid. Al moet die uiterlijk op 1 december 2020 liggen. De Koning kan daarnaast wijzigingen aan brengen aan de bepalingen uit de wet van 2 mei 2019 zodat de bepalingen uit de eerdere wet van 4 april 2019 op een adequate manier kunnen worden opgenomen in Boeken I en IV van het Wetboek van Economisch Recht. Als dat gebeurt, dan worden de oude bepalingen opgeheven.

In werking: 8 juni 2020.

Bron: Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I 'Definities', van boek XV 'Rechtshandhaving' en vervanging van boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht, BS 29 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  461