Nieuwe overgangsregeling voor in meerdere rechtbanken benoemde magistraten (art. 167 Potpourri IV)

Magistraten die voor 1 april 2014 benoemd waren in of bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van een hof van beroep worden van rechtswege benoemd in de rechtbank van eerste aanleg of het parket waarin zij waren benoemd voor 1 april 2014, en in subsidiaire orde, in alle andere rechtbanken van eerste aanleg of parketten van het rechtsgebied van het hof van beroep. Zonder kandidaatstelling of nieuwe eedaflegging. Dat blijkt uit een nieuwe overgangsregeling voor deze groep van magistraten.

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2015 de oude overgangsregeling uit de wet op de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen vernietigd. Volgens die regeling waren de rechters die voor 1 april 2014 gelijktijdig benoemd waren in of bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep vanaf 1 april 2014 van rechtswege benoemd in de verschillende rechtbanken van eerste aanleg van dat rechtsgebied. Dus niet in hoofdorde in één rechtbank en in subsidiaire orde in de andere rechtbanken.

Het Hof vond die regeling discriminerend. De vroegere toegevoegde rechters werden wel in hoofdorde benoemd in de ene rechtbank, en in subsidiaire orde in de andere rechtbanken. Wat betekende dat deze groep van rechters van betere waarborgen kon genieten dan de rechters die in de verschillende rechtbanken benoemd waren.

De wetgever beslist nu om de overgangsregeling voor de toegevoegde rechters ook toepasselijk te maken op de magistraten die in meerdere rechtbanken waren benoemd. Ook zij worden in hoofdorde benoemd in de rechtbank of het parket waar zij benoemd waren, en in subsidiaire orde in de andere rechtbanken van eerste aanleg of parketten van het rechtsgebied van het hof van beroep.

Die nieuwe overgangsregeling treedt in werking op 1 september 2016. Het Grondwettelijk Hof heeft de oude overgangsregeling wel vernietigd maar behield de gevolgen van de vernietigde bepaling tot uiterlijk 31 augustus 2016. Vandaar dat de nieuwe overgangsregeling start op 1 september 2016.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 167 Potpourri IV)
Zie ook:GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013 (art. 150–152)Ger.W. (art. 100)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  126