Nieuwe informatieverplichtingen voor emittenten van effecten

Emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, moeten vanaf 2 mei 2014 rekening houden met enkele nieuwe informatieverplichtingen die het KB van 26 maart 2014 hen oplegt. Dat KB zet richtlijn 2013/50/EU gedeeltelijk om in Belgisch recht.

Verplichtingen t.o.v. effectenhouders

Net zoals voordien, moeten de emittenten ervoor zorgen dat in België de nodige faciliteiten en informatie ter beschikking staan zodat de effectenhouders hun rechten kunnen uitoefenen en de integriteit van de gegevens bewaard blijft. De emittenten maken voortaan ook zo snel mogelijk de aanduiding openbaar van een financiële instelling als mandataris bij wie de effectenhouders hun financiële rechten in België kunnen uitoefenen.

Het KB van 26 maart 2014 maakt nu een beter onderscheid tussen de openbaarmakingsverplichtingen voor emittenten van aandelen en die voor emittenten van schuldinstrumenten.

Vanaf 2 mei 2014 moeten de emittenten van aandelen die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, zo snel mogelijk volgende informatie openbaar maken:

 • informatie over de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen van aandeelhouders, over het totale aantal aandelen en stemrechten en over het recht van aandeelhouders om deze vergaderingen bij te wonen;
 • alle informatie m.b.t. de rechten verbonden aan het houden van aandelen, en onder meer, informatie over de toekenning of de betaling van dividenden en over de uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij ook informatie wordt verstrekt over eventuele regelingen voor de toewijzing, inschrijving, annulering of conversie.

Emittenten van schuldinstrumenten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, moeten vanaf 2 mei 2014 zo snel mogelijk volgende info openbaar maken:

 • informatie over de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen van houders van schuldinstrumenten en over het recht van houders van schuldinstrumenten om deze vergaderingen bij te wonen;
 • alle informatie m.b.t. de rechten verbonden aan het houden van schuldinstrumenten, en onder meer, informatie over de betaling van interesten, de uitoefening van eventuele rechten inzake conversie, omwisseling, inschrijving of annulering en aflossing.

Jaarlijks financieel verslag

De emittenten moeten hun jaarlijks financieel verslag uiterlijk 4 maanden na het einde van elk boekjaar openbaar maken. Emittenten naar Belgisch recht waarvan aandelen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, moeten voortaan hun jaarlijks financieel verslag uiterlijk 30 dagen (in plaats van 15 dagen) vóór hun jaarlijkse algemene vergadering openbaar maken. Deze termijn wordt verlengd omdat het Wetboek van vennootschappen (art. 533 en art. 533bis, § 2) deze emittenten verplicht om de samenstellende bestanddelen van hun financieel jaarlijks verslag (waaronder de jaarrekening, het jaarverslag en het commissarisverslag) al minstens 30 dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking te stellen op hun website.Voor de andere emittenten naar Belgisch recht blijft de openbaarmakingstermijn van 15 dagen ongewijzigd.

Halfjaarlijks financieel verslag

Vanaf 2 mei 2014 krijgen de emittenten die aandelen of schuldinstrumenten uitgeven 3 maanden, in plaats van 2 maanden, na afloop van de verslagperiode de tijd om hun haljaarlijks financieel verslag over de eerste 6 maanden van het boekjaar openbaar te maken. Deze termijn werd afgestemd op de recente ontwikkeling in de Europese regelgeving.

Tussentijdse verklaring

Tot nog toe waren emittenten van aandelen verplicht om 2 keer per jaar een tussentijdse verklaring, of een driemaandelijks financieel verslag (na afloop van het eerste en het derde kwartaal) openbaar te maken. Deze verplichtingen worden vanaf 2 mei 2014 opgeheven om rekening te houden met de recente ontwikkeling in de Europese regelgeving.

Aanvullende informatie

Emittenten van aandelen waren verplicht om onmiddellijk alle nieuwe emissies van leningen en de daarbij horende garanties of zekerheden openbaar te maken. Ook deze verplichting wordt opgeheven vanaf 2 mei 2014.

EFSF

Het KB van 26 maart 2014 voegt de ‘Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit’ (European Financial Stability Facility of EFSF) toe aan de lijst van emittenten die geen jaarlijkse of halfjaarlijkse financiële verslagen moeten opstellen.

Emittenten uit derde landen

Aangezien het KB van 26 maart 2014 de verplichting voor emittenten van aandelen om 2 keer per jaar een tussentijdse verklaring, of een driemaandelijks financieel verslag openbaar te maken, opheft, wordt deze verplichting ook opgeheven voor emittenten uit derde landen.

Verplichte info aan FSMA

Emittenten voor wie België de lidstaat van herkomst is (art. 10, § 3, wet van 2 augustus 2002) moeten de kalender van hun periodieke publicaties die ze op hun website publiceren, vanaf 2 mei 2014 niet meer aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) bezorgen.

Emittenten

Bovenstaande verplichtingen gelden voor:

 • emittenten voor wie België de lidstaat van herkomst is (art. 10, § 3, wet van 2 augustus 2002). Dit zijn:
  • de emittenten van aandelen en de emittenten van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan 1.000 euro, die:
   hun statutaire zetel in België hebben, of
   van wie de statutaire zetel gelegen is in een staat die geen lid is van de EER en die de jaarlijks te verstrekken informatie moeten indienen bij de FSMA;
  • de ‘andere’ emittenten, d.w.z. emittenten van wie geen aandelen of schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan 1.000 euro, maar wel andere financiële instrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, en die België hebben gekozen als lidstaat van herkomst (wat veronderstelt dat zij ofwel hun statutaire zetel in België hebben ofwel een toelating van effecten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt);
 • emittenten van wie effecten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten, maar voor wie België niet de lidstaat van herkomst is.

In werking

Het KB van 26 maart 2014 treedt in werking op 2 mei 2014, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 22 april 2014.
Zie ook: – Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 3 december 2007. – Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG, Pb.L. 6 november 2013, afl. 294, 13-27; Err. Pb.L. 18 januari 2014, afl. 14.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Afkondigingsdatum : 26/03/2014
Publicatiedatum : 22/04/2014

Gepubliceerd op 24-04-2014

  169