Nieuwe circulaire over geregistreerde kassa in het Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2017 verscheen een nieuwe circulaire van 8 november 2016 met richtlijnen voor het gebruik van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca.

Inhoud circulaire

Deze circulaire (AAFisc nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) van 8 november 2016):

 • bevat een aantal specifieke definities, zoals PC-POS kassasysteem, Fiscal Data Module (FDM) en Vat Signing Card (VSC),…;
 • somt de verplichtingen op van de fabrikant, invoerder en verdeler van een geregistreerd kassasysteem (GKS):
  • producenten en invoerders moeten onder meer de productienummers van alle kassasystemen die in België geleverd worden als onderdeel van een GKS doorgeven aan de belastingadministratie;
  • de productienummers van alle aan de verdeler geleverde kassasystemen werden aan de administratie meegedeeld door de producent/invoerder. Van zodra een dergelijk systeem door de verdeler aan een belastingplichtige wordt geleverd, dient hij de administratie in kennis te stellen van het betreffende productienummer en de identiteit van de klant;
  • de handleiding en documentatie bij de GKS moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld en een exemplaar moet bij de verkoop van het kassasysteem aan de klant worden meegeleverd, enz.;
 • bevat de algemene voorschriften voor het GKS, met de verplichte en de verboden functies van het kassasysteem en de regels voor de communicatie van het kassasysteem met de controlemodule;
 • schrijft voor dat de GKS, met behulp van de controlemodule, de onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens moet waarborgen, vanaf het moment van de invoer in het kassasysteem tot op het einde van de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien dient het de bewaring te waarborgen van alle ingebrachte gegevens. Daarom moeten alle ingebrachte gegevens onmiddellijk bij de aanmaak ervan worden vastgelegd:
  • in een elektronisch journaal (voor elektronische kasregisters);
  • in een journaalbestand (voor PC-POS kassasystemen);
 • vermeldt welke gegevens er op het btw-kasticket moeten staan;
 • somt op welke gegevens er op een ‘vereenvoudigd btw-kasticket’ moeten staan;
 • bevat de modaliteiten voor het aanmaken van een factuur (onder de vorm van een kasticket) met de geregistreerde kassa;
 • verplicht de belastingplichtige die een geregistreerde kassa gebruikt om een dagelijks financieel rapport en een dagelijks gebruikersrapport op te maken (Z-rapporten). Bovendien moet het mogelijk zijn om zogenaamde X-rapporten te genereren;
 • bevat de algemene en technische eisen waaraan de Fiscal Data Module (FDM) en de voorwaarden waaraan de Vat Signing Card (VSC) van de controlemodule van de geregistreerde kassa moeten voldoen. Deze controlemodule moet aangesloten zijn op het kassasysteem;
 • omschrijft wat de belastingplichtige-uitbater moet doen bij technische problemen met de VSC, de FDM en het geregistreerd kassasysteem zelf.

Bijlagen

De nieuwe circulaire bevat ook nog 3 bijlagen:

Btw-kasticket via geregistreerde kassa sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, en elke traiteur die cateringdiensten verricht, verplicht om aan elke belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een btw-kasticket uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) voor alle handelingen die hij in de uitoefening van de economische activiteit verricht en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, inclusief alle verkopen van spijzen en dranken in deze inrichting. Dit wanneer zijn jaaromzet (excl. btw) voor de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro (art. 21bis, Btw-KB nr. 1, ingevoerd door art. 1, KB van 16 juni 2016).

Bron:Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) d.d. 8 november 2016. - Geregistreerd kassasysteem GKS. - Horeca. - Verplichtingen. - Controlemodule. - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009, BS 16 januari 2017.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24 juni 2016; err. BS 7 juli 2016.. – Koninklijk besluit van 1 oktober 2013 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 8 oktober 2013. – Wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 28 augustus 2013. – Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 31 december 2009; err. BS 26 januari 2010. – Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 (Btw-KB nr. 1)

Christine Van Geel

Circulaire nr. AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) Geregistreerd kassasysteem GKS. - Horeca. - Verplichtingen. - Controlemodule. - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009

Afkondigingsdatum : 08/11/2016
Publicatiedatum : 16/01/2017

Gepubliceerd op 19-01-2017

  344