Nieuwe brownfields moeten economische nabestemming krijgen

Het Agentschap Ondernemen laat weten dat de subsidieaanvragen voor de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen dit jaar kunnen ingediend worden tussen 15 en 19 september. Opmerkelijk is dat het agentschap in deze vijfde oproep eist dat de projectgebieden na de herontwikkeling een economische bestemming krijgen, terwijl de herontwikkeling momenteel vooral gericht is op wonen en kantoren.

Economische bestemming

Het agentschap wil dat minstens 50% van de vloeroppervlakte in de nieuwe projecten een economische nabestemming krijgt. Het moet dan gaan om “activiteiten waarvoor op bedrijventerreinen plaats wordt voorzien”.

Uit de inleidende bepalingen blijkt bovendien dat het agentschap de voorkeur zal geven aan herontwikkelingen waarbij watergebonden economische activiteiten worden voorzien. Dat aspect vinden we echter niet terug bij de selectiecriteria.

In de projectoproep van vorig jaar stond ook al dat “een belangrijk deel van het project” een economische herontwikkeling tot doel moest hebben. Maar toen bestond er nog geen oppervlakte-eis van minstens 50%. En als een projectgebied midden in een stads- of dorpskern lag, volstond het dat de indieners motiveerden dat een economische invulling of neveninvulling daar niet haalbaar was. Dat is dit jaar niet meer het geval.

Aandacht voor duurzaamheid

De nieuwe projecten moeten bovendien “een meerwaarde creëren op sociaal, economisch en milieuvlak aan de hand van aantoonbare indicatoren of producten”. Dit betekent onder andere dat bij de herontwikkeling van gebouwen, “deze minimaal duurzaam gerenoveerd worden vooraleer zij een nieuwe bestemming krijgen en worden hergebruikt”.

Van 15 tot 19 september

Investeerders en projectontwikkelaars van brownfields kunnen hun aanvragen voor een brownfieldconvenant dit jaar indienen van 15 september tot en met 19 september, om 16u ten laatste, bij het Agentschap Ondernemen, Brownfieldconvenanten, VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6, bus 31, 3000 Leuven.

Op de website van de Brownfieldconvenantencel vindt u alvast een aanvraagformulier, een model van financieel plan, en een sjabloon voor de Power Point-presentatie over het project.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar 016-31.10.50 of brownfieldconvenanten@agentschapondernemen.be.

Eerste stap naar brownfieldconvenant

Alleen voor de projectvoorstellen die geselecteerd worden, kan de brownfieldconvenantenprocedure opgestart worden. In een brownfieldconvenant maken lokale en gewestelijke overheden, investeerders, projectontwikkelaars en eigenaars, afspraken over de gezamenlijke herontwikkeling van aaneensluitende braakliggende of onderbenutte terreinen. Aan het convenant zijn een aantal voordelen verbonden, zoals één aanspreekpunt bij de overheid, vrijstelling van registratierechten bij het opkopen van onroerende, een mogelijke vrijstelling van borgstelling bij overdracht van een verontreinigde grond, een eventuele opschorting van planbatenheffing, een tijdelijk bevriezen van het recht van voorkoop van bepaalde overheidsorganen, enzovoort.

Tot nu werden er 52 brownfieldconvenanten ondertekend: 18 in Oost-Vlaanderen, 13 in de provincie Antwerpen, 11 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 in Limburg.

Bron:Agentschap Ondernemen. – Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant, BS 4 juni 2014 (vijfde oproep).
Zie ook:
  • Agentschap Ondernemen. – Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant, BS 18 april 2013 (vierde oproep).
  • Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 19 juni 2007 (Brownfieldconvenantendecreet).

Carine Govaert

Agentschap Ondernemen. Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant

Afkondigingsdatum : 04/06/2014
Publicatiedatum : 04/06/2014

Gepubliceerd op 06-06-2014

  95