Nieuwe aanvraagformulieren omgevingsvergunning vanaf 3 november

Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit

De Vlaamse regering voert wijzigingen door in het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning en zijn bijlagen (‘addenda’), in het verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden, in de meldingsformulieren, en in het formulier waarmee een exploitant de omzetting van zijn tijdelijke milieuvergunning naar een permanente omgevingsvergunning kan vragen.

De meeste wijzigingen hebben te maken met de nieuwe regels op de melding en met de mogelijkheid om naast de milieuvoorwaarden, ook andere voorwaarden te kunnen bijstellen, zoals ruimtelijkeordeningsvoorwaarden.

Op 2 uitzonderingen na, moeten alle formulieren gebruikt worden vanaf 3 november.

We geven hierna een kort overzicht van de wijzigingen:
Bijlage
Addendum
Formulier
Opmerking
Vanaf
Bijlage 1
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen
Gedeeltelijk gewijzigd:
. Tijdelijke inrichting of activiteit (3.3).
. Niet-openbaarmaking gegevens uit mer- of OVR-rapport (8.1).
. Opheffing rubriek over inrichting of activiteit met comité PBW (8.10)
03/11/2020
Addendum B25
Verordening hemelwater
Gedeeltelijk gewijzigd
03/11/2020
Addendum B29
Bescheiden woonaanbod
01/01/2021
Addendum F1
Vertrouwelijke gegevens
03/11/2020
Addendum Q1
Bijstelling van de voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte
03/11/2020
Addendum R9
Dieren
Gedeeltelijk gewijzigd
03/11/2020
Addendum R17.2
Seveso-inrichtingen
03/11/2020
Addendum R53
Grondwaterwinningen
08/02/2021
Bijlage 5
Verzoek aan de bevoegde overheid tot bijstelling van de voorwaarden in de vergunning of de meldingsakte of vraag aan de minister tot afwijking van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden
03/11/2020
Bijlage 7
Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een inrichting of activiteit
Gedeeltelijk gewijzigd
03/11/2020
Bijlage 19
Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
Gedeeltelijk gewijzigd
03/11/2020
Bijlage 20
Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de eploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een deel ervan
Gedeeltelijk gewijzigd
03/11/2020

Carine Govaert
  95