Nieuw Waterwetboek met afvalwater- en grondwaterheffing geldt vanaf 1 januari

Gecoördineerd decreet betreffende het integraal waterbeleid

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 werd een nieuwe coördinatie gepubliceerd van alle (of toch bijna alle) Vlaamse decretale voorschriften voor drinkwater, zwemwater, afvalwater en grondwater. De coördinatie kreeg de officiële benaming ‘Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018’, maar wordt in de wandelgangen het ‘Waterwetboek’ genoemd. Het nieuwe wetboek bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen.

De Vlaamse coördinatieoperatie mondde wel uit in 3 wettelijke aktes:
  • een decreet van het Vlaams Parlement, waarin de tekst die gecoördineerd werd door de Vlaamse regering, bekrachtigd wordt en waarin de vroegere wetten en decreten worden opgeheven. Dat laatste is onder meer het geval voor de Vlaamse versie van de oppervlaktewaterenwet, voor het oude decreet op het integraal waterbeleid – zoals dat gecoördineerd werd op 18 juli 2003 –, en voor het drinkwaterdecreet;
  • een besluit van de Vlaamse regering waarin de coördinatie wordt aangekondigd;
  • de eigenlijke gecoördineerde tekst, die als bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering is gevoegd; en
  • diverse concordantietabellen.

Het ‘decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018’ werd opgedeeld in 5 titels en telt momenteel 188 artikels. De meeste artikels werden opgedeeld tot op 5 niveaus; zo handelt artikel 4.2.2.1.3 over de afvalwaterheffing. Opmerkelijk is dat enkele hoofdstukken nog moeten aangevuld worden.

De 5 titels van het Waterwetboek zijn:

Daarnaast bevat het Waterwetboek nog 6 bijlagen, waaronder de 2 belangrijke bijlagen 5 en 6, met de omzettingscoëfficiënten voor de heffing op de waterverontreiniging en de laag- en gebiedsfactoren voor de grondwaterheffing.

Het nieuwe wetboek treedt in werking op 1 januari 2019, en die datum valt niet toevallig samen met de start van het nieuwe heffingsjaar.

Carine Govaert
  983