Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht werkt door in Vlaamse fiscaliteit

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 betreffende de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inwerkingtreding van wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale Wetboek van Vennootschappen

Belgisch Staatsblad. – De wijzigingen die eind december werden doorgevoerd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) met het oog op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zijn op 1 mei 2017 in werking getreden. Dat staat in een besluit van de Vlaamse regering dat een week later gepubliceerd werd.
En hoewel dat er niets mee te maken heeft, verfijnt het besluit ook de compensatie aan de gemeenten voor een vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing of verkeersbelasting.

Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht

Eind december publiceerde de Vlaamse overheid een fiscaal diversebepalingendecreet waarmee zij de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) afstemde op het Vennootschappenwetboek, dat toen nog in voorbereiding was. De regering moest de datum van inwerkingtreding van de fiscale wijzigingen nog vastleggen.

Intussen staat vast dat de meeste bepalingen van het nieuwe Vennootschappenwetboek op 1 mei 2019 in werking zijn getreden. En dus geeft de Vlaamse regering ook op 1 mei 2019 uitwerking aan de meeste VCF-wijzigingen (art. 9-13, 16-17, 24-25, 31, 1° en 46 DB Fiscaal).

De wijzigingen aan de VCF zijn het gevolg van:
  • de mogelijkheid om meer dan één stem te verbinden aan één aandeel
  • de schrapping van het minimumkapitaal bij de BV (de vroegere bvba)
  • de invoering van een definitie van het begrip ‘inbreng om niet’
  • de inkrimping van het aantal vennootschapsvormen
  • de opheffing van het economisch samenwerkingsverband en de omvorming van de vennootschap met sociaal oogmerk naar een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming
  • en het voorwerp (niet meer: doel) van de vennootschap.

Die vennootschapsrechtelijke wijzigingen hebben onder meer een impact op de fiscale gunstregimes voor overdracht en overerving van familiale ondernemingen, op de eis tot behoud van het kapitaal (bij de BV) en op het fiscaal regime van vennoten die onroerende goederen verwerven van de vennootschap.

Compensatie voor OV en verkeersbelasting

Gemeenten die opcentiemen heffen op de onroerende voorheffing (OV) lijden verlies wanneer het gewest vrijstelling of vermindering van OV verleent. Vlaanderen compenseert dat verlies gedeeltelijk (art. 3.1.0.0.6 VCF). In het uitvoeringsbesluit bij de VCF staat hoe de compenserende vergoeding berekend wordt (art. 3.1.0.0.3 BVCF).
Het huidige besluit vult de berekeningsbasis aan.

Het besluit wijzigt ook het moment van doorstorting van gederfde inkomsten bij vrijstelling van verkeersbelasting (art. 2.2.6.0.1, §3 VCF).

– België
– Vanaf 17 mei 2019 (compensatie) of 1 mei 2019 (wijzigingen VCF).

Zie ook:
. Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 december 2018 (art. 9-13, 16-17, 24-25, 31, 1° en 46 DB Fiscaal).
Carine Govaert
  153