Nieuw tijdelijk rijbewijs voor vreemdelingen en rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Het RijbewijsKB krijgt een grondige update. Niet alleen kunnen vreemdelingen die een ‘Bijlage 19’ bezitten – dat is het verblijfsdocument dat onder meer wordt afgegeven aan Europeanen die hier langer dan 3 maanden willen blijven, bijvoorbeeld als student of werknemer, en die een verklaring tot inschrijving in het vreemdelingenregister hebben ingediend – voortaan een Belgisch rijbewijs verkrijgen. Al is het slechts een jaar geldig. Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.
 
 
Een overzicht…

Bijlage 19

Vreemdelingen met een ‘Bijlage 19’ kunnen voortaan een Belgisch rijbewijs krijgen. Al zal het rijbewijs dat wordt uitgereikt op basis van de bijlage slechts een jaar geldig zijn. Zolang geen uitspraak is gedaan over de verblijfsaanvraag van de houder, moet het rijbewijs jaarlijks hernieuwd worden.
Bijlage 19 wordt onder meer afgegeven aan Europeanen die hier langer dan 3 maanden willen blijven (bijvoorbeeld als werknemer of student) en die zich willen laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar ze verblijven. Een verplichting op basis van de Vreemdelingenwet. In afwachting van het onderzoek van de ‘ingediende verklaring tot inschrijving’ (documentcontrole, woonstcontrole, enz.) wordt de betrokkene ingeschreven in het wachtregister. De federale regering wil de betrokken vreemdelingen nu de kans geven om gedurende deze ‘wachtperiode’ een rijbewijs te verkrijgen.

Rijbewijs B

Voortaan mag iedereen met een rijbewijs B de openbare weg op met een ‘industrieel voertuig van speciale constructie’ (zoals een bulldozer of graafmachine) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Op voorwaarde dat de snelheid van het voertuig minder dan 40km/u bedraagt en dat de bouwplaatsen op minder dan 5km uit elkaar liggen. De maatregel maakt het voor de bouwsector een pak eenvoudiger. Het betrokken personeel heeft immers geen specifiek rijbewijs meer nodig.
Al rijzen heel wat vragen bij de huidige omschrijving in het KB. Wordt de afstand van 5km gemeten in vogelvlucht of gaat het om de ‘effectief af te leggen weg’? En wat bijvoorbeeld als de snelheid exact 40km/uur bedraagt? Als we verdergaan op de Franstalige tekst van het besluit mag rijbewijs B ook dan geldig gebruikt worden. In de Nederlandstalige versie wordt daarover met geen woord gerept…. Vermoedelijk zal dit euvel via een erratum worden rechtgezet.
Conform ‘KB technisch reglement auto's’ is een voertuig van speciale constructie: ‘ieder voertuig dat tot categorie N, O, T, C, R, S behoort en wegens zijn constructie of definitieve verbouwing voornamelijk bestemd is om als werktuig te worden gebruikt, met een laadvermogen dat bijna nul bedraagt t.o.v. zijn tarragewicht. Hiertoe behoren de landbouwvoertuigen en industriële voertuigen. Er zijn twee snelheidscategorieën: een categorie beneden 30 km/h nominaal en een categorie boven 30 km/h nominaal’. Opgelet: in dit kader gaat het alleen om industriële voertuigen van speciale constructie.

Geen slepen maar ‘toeristische miniatuurtreinslepen’

Het RijbewijsKB spreekt bij de omschrijving van voertuigen categorie D niet langer over ‘slepen’, maar over ‘toeristische miniatuurtreinslepen’. De notie ‘toeristische centra’ is uit de definitief gehaald. Voortaan gaat het dus om ‘toeristische miniatuurslepen gebezigd als attractie, met een snelheid van ten hoogste 25km/u, mits de exploitatie ervan, door de gemeenteoverheid als ‘openbare ontspanning’ wordt toegelaten en zij voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging’. Dat is accurater. De definitie wordt immers ook gebruikt in andere besluiten zoals het KB Technisch Reglement auto’s.

Aanvragen rijbewijs

Voortaan zal de FOD Mobiliteit de modellen vastleggen van de ‘aanvragen tot een voorlopig rijbewijs of rijbewijs’ en een ‘internationaal rijbewijs’. Tot nog toe was dit een taak van de federale mobiliteitsminister.
Hetzelfde geldt voor het model van de attesten die door de griffie worden uitgereikt wanneer een bestuurder zijn rijbewijs is gaan afgeven nadat hij een rijverbod kreeg.

Rijbewijscodes

Tot slot wordt de ‘Lijst rijbewijscodes’ aangepast. Meer concreet de Europese omschrijving van code 96. Deze code doelt sinds 1 januari 2017 op voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximale massa van meer dan 750 kg (vroeger ten hoogste 750 kg) waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt dan 3.500 kg, maar ten hoogste 4.250 kg bedraagt.

11 december 2017

Het KB treedt grotendeels in werking op 11 december 2017, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.
Bron: Koninklijk besluit van 19 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, BS 1 december 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  961