Nieuw subsidieregime voor milieu- en natuurverenigingen (art. 165-169 DB Omgeving)

Het Diversebepalingendecreet Omgeving legt de basis voor een grondige herziening van de subsidies aan de erkende milieu- en natuurverenigingen. Maar voor de concrete uitwerking daarvan moeten we in het uitvoeringsbesluit zijn, en dat werd nog niet gepubliceerd.

Geen koepelorganisaties meer

Sommige milieu- en natuurverenigingen konden tot nu het stempel krijgen van ‘erkende koepelorganisatie’ en hadden dan recht op ‘bijzondere subsidies’. De erkende koepelorganisaties worden echter uit het subsidiedecreet geschrapt, en met hen ook hun bijzondere subsidies…

Milieu als hoofdbekommernis

Om erkend te kunnen worden, moest een milieu- of natuurvereniging tot nu aan 6 voorwaarden voldoen. Het Diversebepalingendecreet schrapt één van die voorwaarden. Namelijk de verplichting om elk jaar de begroting van het nieuwe jaar en de jaarrekening van het voorbije jaar met de verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Vlaamse overheid. Dat betekent echter niet dat de vereniging niet meer zal moeten rapporteren. Alleen zal “de gewenste manier van rapporteren over hun werking en financiële bewijsvoering (worden) opgenomen in een nieuw op te stellen besluit van de Vlaamse regering”, lezen we in de toelichting.

Het Diversebepalingendecreet versoepelt wel enkele andere voorwaarden. Dat maakt dat een milieu- of natuurvereniging voortaan moet opgericht zijn in de vorm van een vzw of stichting, en dus niet meer in de vorm van een vzw of instelling van openbaar nut. De decreetgever eist ook niet meer dat de vereniging haar zetel heeft in het Vlaams, of Brussels gewest.

Bovendien moet ‘het leefmilieu of het natuur behoud’ wel de hoofddoelstelling zijn van de vereniging, maar dat moet niet meer haar enige doelstelling zijn.

De vereniging moet wel nog een correcte boekhouding moeten voeren. Zij moet controle toelaten op haar boekhouding. En zij moet haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid laten verzekeren. Hoe zij dat doet, bepaalt ze voortaan zelf. De Vlaamse regering kan daarvoor geen regels meer opleggen. De vereniging moet tot slot nog voldoen aan de activiteitsnormen die de Vlaamse regering oplegt, maar dat is nu ook al het geval.

Basissubsidie, aanvullende subsidie, projectsubsidie?

Het nieuwe subsidiedecreet maakt geen onderscheid meer tussen de basissubsidies en de aanvullende subsidies. Dat wordt eveneens doorgeschoven naar het uitvoeringsbesluit.

Het decreet legt wel de basis voor het verlenen van projectsubsidies. Dat zijn: subsidies voor de uitwerking van projecten met betrekking tot het leefmilieu of het natuurbehoud.

In werking op:

  • 8 januari 2016.
  • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 165-169 DB Omgeving).
Zie ook: Decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, BS 31 mei 1991.

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 13-01-2016

  81