Nieuw organogram voor Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) kreeg op 1 augustus 2014 een nieuwe indeling en een nieuw organogram. Hierna vindt u een overzicht van de nieuwe organisatie van Vlabel.

Nieuwe indeling

Sinds 1 augustus 2014 bestaat Vlabel uit de volgende afdelingen en ondersteunende diensten:

 • de afdeling coördinatie taxatie, met volgende afdelingen en diensten:
  • de afdeling taxatie registratie;
  • de afdeling taxatie successie;
  • de dienst overige belastingen;
  • de dienst schattingen en waarderingen;
 • de afdeling dossierbehandeling, met volgende diensten:
  • de dienst dossierbehandeling 1;
  • de dienst dossierbehandeling 2;
  • de dienst dossierbehandeling 3;
 • de afdeling inning en regelgeving, met volgende diensten:
  • de dienst bewarende maatregelen;
  • de dienst financiële opvolging;
  • de dienst gedwongen invordering;
 • de afdeling klantenmanagement, met volgende diensten:
  • de dienst externe controle;
  • de dienst stroombeheer;
 • de afdeling taxatie registratie, met volgende diensten:
  • de dienst registratie regio 1 en 2;
  • de dienst registratie regio 3 en 4;
 • de afdeling taxatie successie, met volgende diensten:
  • de dienst successie regio 1 en 2;
  • de dienst successie regio 3 en 4;
 • het dienstencentrum;
 • het project migratie gewestbelastingen;
 • de stafdienst van de leidend ambtenaar.

Nieuw organogram

Het nieuwe organogram van de Vlaamse Belastingdienst zit als bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van Vlabel van 20 augustus 2014. Het geldt vanaf 1 augustus 2014.

Vlabel Aalst

De onroerende voorheffing en de cluster van de verkeersbelastingen (verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling en eurovignet) worden geïnd door de diensten van de ‘afdeling inning en regelgeving’ die gevestigd zijn te Aalst.

De diensten van de ‘afdeling dossierbehandeling’ gevestigd te Aalst beslissen over:

 • de bezwaren m.b.t. de beslissingen waarbij de aflevering van volgende attesten geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd:
  • een attest voor de vrijstelling van successierecht en van het recht van overgang bij overlijden voor gronden die in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) liggen (art. 55ter, W.Succ.), of
  • een attest voor de vrijstelling van successierecht of de verkrijging van het verlaagd successietarief bij vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen (§§ 10 of 12, ‘oud’ art. 60 en art. 60/4, W.Succ.);
 • de bezwaren m.b.t. de beslissingen waarbij de aflevering van een attest voor de vrijstelling van registratierechten bij de schenking van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen (art. 140quinquies, W.Reg.), geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

Vlabel Brussel

De diensten van de ‘afdeling inning en invordering’ die gevestigd zijn te Brussel, innen de leegstandsheffing bedrijfsruimten, de verkrottingsheffing en de planbatenheffing.

In werking

Het besluit van de administrateur-generaal van Vlabel van 20 augustus 2014 trad in werking op 1 augustus 2014.

Het bevat de hernieuwde indeling van Vlabel in subentiteiten en stelt het organogram van Vlabel vast.

En het heft het ‘besluit van de administrateur-generaal van Vlabel van 14 maart 2012 tot indeling van Vlabel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram’ volledig op.

Bron:Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst van 20 augustus 2014 tot hernieuwde indeling van de Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram, BS 3 november 2014.
Zie ook:Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst van 20 augustus 2014 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst, BS 3 november 2014.

Christine Van Geel

Besluit van de administrateur-generaal tot hernieuwde indeling van de Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram

Afkondigingsdatum : 20/08/2014
Publicatiedatum : 03/11/2014

Gepubliceerd op 04-11-2014

  250