Nieuw kader voor bijhouden van statistieken over witwassen en terrorismefinanciering door federale politie, CFI, COIV, FOD Justitie en Financiën

Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Statistieken zijn van groot belang in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De bevoegde autoriteiten in ons land zijn dan ook al jaren verplicht om ze op regelmatige basis op te maken. De basis voor die verplichting ligt in de Antiwitwaswet, de details staan in een uitvoeringsbesluit. Maar omdat we sinds 2017 een nieuwe Antiwitwaswet hebben, zijn die uitvoeringsbepalingen vernieuwd. De regels voor het bijhouden van statistieken over witwassen en terrorismefinanciering door de bevoegde autoriteiten staan voortaan in het KB van 30 november 2020.

Uitgebreide statistieken

De bevoegde autoriteiten zijn verplicht om – ieder wat hen aanbelangt – uitgebreide statistieken bij te houden over alle elementen die doeltreffend kunnen zijn in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De betrokken autoriteiten zijn
 • de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
 • de federale politie
 • het College van Procureurs-generaal
 • het College van de hoven en rechtbanken
 • de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie
 • het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV)
 • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van de FOD Justitie
 • de toezichtautoriteiten

Inhoud

De statistieken hebben betrekking op de gegevens van het voorafgaande jaar. Ze omvatten
 • gegevens over metingen van de omvang en het belang van de verschillende sectoren die onder toepassing van de Antiwitwaswet vallen
 • gegevens over metingen van de meldings-, de onderzoeks en de gerechtelijke aspecten van de WG/FT-regelgeving (o.a. het aantal meldingen van verdachte transacties aan de CFI, het gevolg dat aan deze meldingen is gegevens en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal vervolgden, et aantal veroordeelden voor witwassen of terrorismebestrijding, de soorten onderliggende criminele activiteiten, indien die informatie voorhanden is, en de waarden in euro van de bevroren, in beslag genomen of verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen
 • indien beschikbaar, gegevens tot identificatie van het aantal meldingen en het percentage van de meldingen die geleid hebben tot verder onderzoek, samen met het jaarlijks rapport aan de onderworpen entiteiten waarin nader wordt ingegaan op het nut en de opvolging van de door hen verrichte meldingen
 • gegevens betreffende het aantal door de CFI geformuleerde, ontvangen, afgewezen en de gedeeltelijk of volledig beantwoorde grensoverschrijdende informatieverzoeken uitgesplitst naar verzoekend land
 • de personele middelen die zijn toegewezen aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op WG/FT en de personele middelen die aan de CFI zijn toegewezen voor de uitvoering van taken
 • het aantal toezichtactiviteiten ter plaatse en op afstand, het aantal op basis van toezichtactiviteiten geconstateerde inbreuken en de door de toezichtautoriteiten opgelegde sancties/administratieve maatregelen .

Met het KB schikt België zich ook naar de verplichtingen uit de Europese Terrorismerichtlijn 2015/849.

In werking: 13 december 2020.

Zie ook:
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  117