Nieuw cliquetsysteem op diesel vanaf 1 november 2015: terugbetaling van bijzondere accijns op benzinevoorraden

Een KB van 26 oktober 2015 en een MB van 27 oktober 2015 bevatten de voorwaarden en beperkingen waarbinnen de teruggave van de bijzondere accijns op de in verbruik gestelde voorraden van ongelode benzine zal plaatsvinden. Deze terugbetaling van de bijzondere accijns kadert in het nieuw cliquetsysteem op diesel dat de Regering heeft ingesteld voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2018.

Nieuw cliquetsysteem

De Regering heeft de accijnzen op diesel vervroegd geïndexeerd vanaf 1 november 2015. Die indexering resulteerde in een verhoging van de bijzondere accijns op diesel die gebruikt wordt als motorbrandstof.Daarnaast voerde de Regering een nieuw cliquetsysteem voor diesel in voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2018. Daardoor zal telkens als de maximumprijs voor ‘gasolie gebruikt als brandstof’ (diesel) vanaf 1 november 2015 daalt, de bijzondere accijns stijgen met de helft van deze prijsdaling.

Het nieuwe cliquetsysteem zal per periode in twee stappen uitgevoerd worden:

 • er wordt een maximumbedrag ingevoerd waarmee de bijzondere accijns op diesel (gasolie) jaarlijks kan stijgen;
 • elke stijging van de bijzondere accijns op diesel (aan de hand van het cliquetsysteem) wordt gekoppeld aan een tariefverlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine.

Stap 1Het tarief van de bijzondere accijns voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 zal:

 • van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 verhoogd worden met maximum 33,29 euro per 1.000 liter bij 15° C;
 • van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 verhoogd worden met maximum 34,60 euro per 1.000 liter bij 15° C, en
 • van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 verhoogd worden met maximum 50,00 euro per 1.000 liter bij 15° C.

Stap 2Het tarief van de bijzondere accijns voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 verlaagt, wanneer de verhoogde accijnzen op diesel:

 • in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 meer dan 26,09 euro per 1 000 liter bij 15° C bedragen;
 • in 2017 meer dan 27,40 euro per 1.000 liter bij 15° C bedragen;
 • in 2018 meer dan 42,80 euro per 1.000 liter bij 15° C bedragen.
Worden deze drempels overschreden, dan wordt elke bijkomende stijging van de accijns op diesel gecompenseerd door een accijnsdaling op ongelode benzine, ten belope van 3,17 keer het bedrag van de verhoogde accijns op diesel.

Teruggave van bijzondere accijns op voorraad ongelode benzine

De ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 die op de dag van de verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine, na inverbruikstelling in België, voorhanden is in de inrichtingen van handelaars, van depothouders en van houders van een tankstation, of die onderweg is naar deze inrichtingen, heeft recht op een terugbetaling van de ingestelde verlaging van de bijzondere accijns.

De verlaging van de bijzondere accijns wordt terugbetaald aan diegene die de ongelode benzine voorhanden heeft op de dag van de accijnsverlaging. Dit voor zover die persoon beschikt over een volmacht om het terugbetaalde bedrag in ontvangst te nemen, die is opgesteld door diegene die deze belasting werkelijk heeft betaald aan de Schatkist.

Voor de ongelode benzine die ‘onderweg is’, is het de geadresseerde die recht heeft op de terugbetaling van de verlaging van de bijzondere accijns.

Voorraadaangifte

Handelaars, depothouders en houders van een tankstation moeten voor elke plaats waar zij ongelode benzine voorhanden hebben die recht geeft op de verlaging van de bijzondere accijns, uiterlijk de dag na elke dag waarop de verlaging van het tarief van de bijzondere accijns in werking treedt, een voorraadaangifte in tweevoud opmaken. Die aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn. Ze moet per soort de hoeveelheden ongelode benzine vermelden die in België in verbruik werden gesteld:

 • 1) die zij voorhanden hadden te 0 uur op de dag van de tariefverlaging;
 • 2) die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverlaging maar pas tussen de datum van verlaging van het tarief en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen.

Er mag geen voorraadaangifte worden gedaan, wanneer voor elke soort in aanmerking komende ongelode benzine, het totaal van de in punt 1) en 2) bedoelde hoeveelheden ongelode benzine, per soort product, de 1.000 liter niet overtreft.

De in de voorraadaangifte te vermelden hoeveelheden moeten in principe worden opgegeven bij de temperatuur van 15° C. Indien aan deze eis niet kan worden voldaan mogen de hoeveelheden worden opgegeven bij omgevingstemperatuur, mits vermelding ervan.

Eén exemplaar van de voorraadaangifte moet uiterlijk de donderdag van de week na de week van de tariefverlaging in het bezit zijn van de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor der accijnzen of der douane en accijnzen van het gebied van de inrichting. Het tweede exemplaar van deze aangifte moet ter beschikking zijn van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op de plaats waar de in aanmerking komende ongelode benzine voorhanden is. De aangevers schrijven op het tweede exemplaar de in België in verbruik gestelde hoeveelheden ongelode benzine bij die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverlaging, maar die pas na het indienen van hun aangifte zijn toegekomen.

Wie een voorraadaangifte heeft ingediend, moet:

 • bij die aangifte de volmacht voegen van de persoon die het terugbetaalde bedrag aan bijkomende accijns in ontvangst mag nemen, die is opgesteld door diegene die deze belasting werkelijk heeft betaald aan de Schatkist;
 • op vraag alle documenten, bescheiden en andere stukken overleggen waaruit de juistheid van zijn aangifte kan blijken.

Terugbetaling van de bijzondere accijns op ongelode benzine

De Administratie ‘Enig kantoor van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen’ voert de gedeeltelijke terugbetaling van de bijzondere accijns op de ongelode benzine uit.

In werking

Het KB van 26 oktober 2015 en het MB van 27 oktober 2015 treden in werking op 1 november 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015.Bron:Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015. – Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2014; err., BS 18 januari 2005 – art. 419, punt e), i), art. 419, f), i), art. 420, § 3 en art. 429, § 5– Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977 - art. 13, § 1Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015. – Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015. – Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015. – Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015.

Christine Van Geel

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004

Afkondigingsdatum : 27/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 05-11-2015

  167