Nieuw bijzonder reglement voor rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft een nieuw bijzonder reglement. Met daarin een overzicht van haar afdelingen en hun kamers. Het legt ook de bevoegdheden en de zittingsdagen van elke kamer vast.

Drie afdelingen

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft drie afdelingen: Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

De afdeling Antwerpen heeft rechtsmacht over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en in de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De afdeling Mechelen heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Heist-op-den Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. En de afdeling Turnhout over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Afdeling Antwerpen

De afdeling Antwerpen telt 53 kamers en 11 kabinetten voor onderzoeksrechters. Ze heeft vier secties: de burgerlijke rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank, de correctionele rechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.

— Burgerlijke rechtbank afdeling Antwerpen

De burgerlijke rechtbank heeft 12 kamers voor burgerlijke zaken, 4 kamers in fiscale zaken, 2 kamers voor zaken die tot de bevoegdheid van haar voorzitter behoren, 3 kamers in beslagzaken en middelen van tenuitvoerlegging en 1 bureau voor rechtsbijstand.

Ze heeft zeven onderafdelingen: algemene kwalificatie in burgerlijke zaken, aansprakelijkheid, beroepen vredegerecht, beslag, voorzitter, bouw en fiscaal recht. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van hun organisatie terug.

De onderafdeling ‘algemene kwalificatie in burgerlijke zaken’ neemt kennis van vorderingen over onder meer koopovereenkomsten inzake onroerende goederen, vzw’s, intellectuele rechten, zakenrecht, arbitrage, koop- en huurovereenkomsten van roerende goederen, overheidsopdrachten over bouwzaken en private aanbestedingen, onteigeningen, ...

Deze onderafdeling telt zes kamers. Kamer AB2 houdt zitting op dinsdag en vrijdag, kamer AB9 op dinsdag en woensdag, kamer AB11 op donderdag en vrijdag, kamer AB13 op maandag en dinsdag en kamer AB14 op dinsdag, donderdag en vrijdag. Telkens om 9 uur. Kamer AB10 zetelt op maandag, dinsdag en woensdag om 9 uur en op de tweede donderdag van de maand om 13.30 uur. Dat laatste enkel voor vorderingen over de nationaliteit.

Inleidingen voor deze onderafdeling gebeuren voor kamer AB10 op maandag (voor vorderingen onder 6.250 euro of voor niet in geld waardeerbare vorderingen) en op woensdag (voor de andere vorderingen).

Onder de kamers is er onderling nog een bevoegdheidsverdeling vastgelegd, hoewel ze — indien nodig — kennis kunnen nemen van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van deze onderafdeling behoren.

De onderafdeling ‘aansprakelijkheid’ neemt onder meer kennis van het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken. Ze is ook bevoegd voor vorderingen inzake aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, burenhinder. Ook vorderingen over erelonen en beroepsaansprakelijkheid van bv. notarissen, advocaten en artsen behoren tot haar bevoegdheid. Ook hier is er nog een verdere bevoegdheidsverdeling over de drie kamers van de onderafdeling (AB6, AB6a en AB8).

Kamer AB6 houdt zitting op maandag (9 uur en 13.30 uur) en kamer AB6a (met één rechter) op maandag (9 uur en 13.30 uur) en op woensdag, donderdag en vrijdag (13.30 uur). Kamer AB8 zetelt op woensdag, donderdag en vrijdag om 9 uur. Het reglement voorziet ook in een inleidingsregeling.

De onderafdeling ‘beroepen vredegerecht’ neemt onder meer kennis van het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter (tenzij de familierechtbank bevoegd is), van burgerlijke rechtsvorderingen bij drukpersmisdrijven en van tuchtzaken. Twee kamers bij deze onderafdeling: de ene met één rechter (AB5a), de andere met drie (AB5). Beide kamers zetelen op maandag (9 uur en 13.30 uur) en op donderdag (9 uur). Inleidingen gebeuren op maandag om 9 uur.

De onderafdeling ‘beslag’ is bevoegd voor bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. Ook pogingen tot minnelijke schikking in kader van de wet op het hypothecair krediet en verzoeken om rechtsbijstand behoren tot haar bevoegdheden. Die laatste verzoeken worden behandeld door kamer ARb, de andere door een van de drie kamers ABe.

Kamer ABe1 zetelt op maandag, dinsdag en donderdag om 9.30 uur. Voor kamer ABe2 kunnen op maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur verzoekschriften in het kabinet van de beslagrechter aangeboden worden. Kamer ABe3 zetelt op vrijdag om 9.15 uur. En kamer ARb1 (rechtsbijstand) op vrijdag om 9 uur.

De onderafdeling ‘voorzitter’ bestaat uit de kamers ABKg en ABVz. De voorzitter of de aangewezen magistraat die zetelt in de kamer ABKg neemt kennis van alle zaken die tot de bevoegdheid behoren van de voorzitter zetelend in kort geding, zoals in kort geding en ten gronde voor zover ze niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank. In de kamer ABVz wordt kennis genomen van vorderingen op éénzijdige verzoekschrift voor de voorzitter, voor zover de zaken niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank.

De kamer ABKg houdt zitting op maandag, dinsdag en donderdag om 9 uur. Inleidingen gebeuren op dinsdag en donderdag. De kamer ABVz zetelt op dinsdag om 11 uur. De voorzitter of de aangewezen magistraat nemen dagelijks kennis van de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.

De onderafdeling ‘bouw’ is bevoegd voor onder meer bouwzaken, schadevergoeding in verband met onroerende goederen, erelonen en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers, en aannemingsovereenkomsten m.b.t. gebouwen of onderdelen ervan, inclusief facturen. Deze onderafdeling bestaat uit kamer AB12. Zij zetelt elke weekdag om 9 uur. Inleidingen gebeuren op vrijdag.

Tot slot is er nog de onderafdeling ‘fiscaal recht’. Zij neemt kennis van alle vorderingen en betwistingen in fiscale zaken. Vier kamers hier: AFi1 zetelt op vrijdag, AFi2 op woensdag, AFi3 op donderdag en AFi4 op maandag en woensdag. Telkens om 9 uur.

— Familierechtbank afdeling Antwerpen

De familierechtbank bestaat uit 8 familiekamers en 1 kamer voor minnelijke schikking (AF1-AF5 en AF8-AF11). Er zijn vijf onderafdelingen, elk met hun eigen bevoegdheden. Alle kamers zetelen met één rechter, behalve kamer AF5 die met drie rechters zetelt.

De onderafdeling die gevormd wordt door de kamers AF1 en AF2 is onder meer bevoegd voor de staat van personen, afstamming en adoptie, akten van de burgerlijke stand, en erfopvolging, schenkingen en testamenten. De kamer AF1 houdt zitting op maandag, dinsdag en donderdag, kamer AF2 op woensdag en vrijdag. Telkens om 9 uur.

De onderafdeling die gevormd wordt door de kamers AF3 en AF4 neemt kennis van onder meer de vorderingen inzake voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden zonder gemeenschappelijke minderjarige kinderen. Ook alle zaken die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren, vallen onder haar bevoegdheid indien er geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn, mits er sprake is van spoedeisendheid. Kamer AF3 is daarbovenop nog bevoegd voor onder meer echtscheiding bij onderlinge toestemming en voor geschillen over het huwelijksvermogensrecht. En dit bij alle familiedossiers. Kamer AF4 is onder meer nog bijkomend bevoegd voor vorderingen over de weigering tot huwelijksvoltrekking en voor het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter die behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank.

Kamer AF3 houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens om 9 uur. Op dinsdag ook om 14 uur. Alle verschijningen inzake echtscheiding bij onderlinge toestemming gebeuren bij kamer AF3 op dinsdag om 13.30 uur. Kamer AF4 zetelt op donderdag om 11 uur en op de derde maandag van de maand om 9 uur.

De onderafdeling die gevormd wordt door kamer AF5 neemt kennis van het hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter i.v.m. geesteszieken. Ze is ook bevoegd voor de vorderingen die naar een kamer met drie rechters worden verwezen. De kamer zetelt op maandag om 14 uur. Ze fungeert ook als inleidingskamer.

De kamers AF8, AF9 en AF10 vormen samen ook een onderafdeling. Zij is onder meer bevoegd voor vorderingen over voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden als er gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn, voor vorderingen over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsverplichtingen voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen. Ook vorderingen over spoedeisende zaken als er gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn en vorderingen over echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed tussen echtgenoten met gemeenschappelijke minderjarige kinderen behoren tot haar bevoegdheid.

Kamer AF8 zetelt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, kamer AF9 op maandag, woensdag en donderdag en kamer AF10 op dinsdag, woensdag en vrijdag. Telkens om 9 uur.

Tot slot vormt ook kamer AF11 een afzonderlijke onderafdeling. Zij fungeert als kamer voor minnelijke schikking. Ze zetelt elke weekdag om 9 uur.

— Jeugdrechtbank afdeling Antwerpen

De jeugdrechtbank van de afdeling Antwerpen telt 9 kamers: AJ1–AJ9. Kamer AJ9 berecht personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen. Zij zetelt met drie rechters, de andere kamers met één rechter.

Een aangewezen jeugdrechter verdeelt de zaken tussen de jeugdrechters.

— Correctionele rechtbank afdeling Antwerpen

De correctionele rechtbank van de afdeling Antwerpen telt elf kamers voor correctionele zaken (AC1–AC9) en een onderafdeling onderzoek. De kamers houden in principe zitting met één rechter, maar de kamers AC4, AC5, AC6 en AC8 zetelen met drie rechters.

De verdeling van de zaken tussen de kamers gebeurt door de voorzitter van de rechtbank. De hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank in strafzaken komen normaal gezien voor de collegiale kamer A6. Onmiddellijke verschijningen komen altijd voor een kamer met drie rechters. En rechtstreekse dagvaardingen komen ofwel voor kamer AC5, ofwel voor kamer AC3.

Wat de onderafdeling onderzoek betreft: de voorzitter van de rechtbank of de gedelegeerde onderzoeksrechter verdeelt de zaken tussen de onderzoeksrechters. De vorderingen van het openbaar ministerie komen in principe voor de onderzoeksrechter die van dienst is op de datum van de vorderingen. De burgerlijke partijstellingen worden voor de onderzoeksrechter tweede van dienst gebracht. De burgerlijke partij kan zich elke dag aan het kabinet van de onderzoeksrechter aanbieden na telefonische afspraak, of tussen 9 en 12 uur.

— Strafuitvoeringsrechtbank afdeling Antwerpen

Enkel de afdeling Antwerpen heeft een strafuitvoeringsrechtbank (de afdelingen Mechelen en Turnhout niet). Ze telt 2 kamers. Kamer ASu1 zetelt op maandag om 13.30 uur in het gerechtsgebouw en op donderdag om 10 uur in de gevangenissen. Kamer ASu2 zetelt op vrijdag en op dinsdag in de gevangenissen. Telkens om 10 uur. Beide kamers kunnen ook in elke rechtbank van eerste aanleg in het rechtsgebied van het Hof van beroep van Antwerpen zitting houden.

Afdeling Mechelen

De afdeling Mechelen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft 29 kamers en 3 kabinetten voor onderzoeksrechters, verspreid over drie secties: de burgerlijke rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de correctionele rechtbank.

— Burgerlijke rechtbank afdeling Mechelen

De burgerlijke rechtbank heeft 2 inleidingskamers (MB2 en MB3), 6 kamers voor burgerlijke zaken (MB1, MB1a, MB4– MB7), 2 kamers voor de zaken die tot de bevoegdheid van de voorzitter behoren (MBKg en MBVz), 1 kamer in beslagzaken en middelen van tenuitvoerlegging (MBe) en 1 bureau voor rechtsbijstand (MRb).

Ze heeft vijf onderafdelingen: inleidingskamer burgerlijke zaken, algemene kwalificatie in burgerlijke zaken, beroepen vredegerecht en politierechtbank, beslag en voorzitter.

De onderafdeling ‘inleidingskamer burgerlijke rechtbank’ telt drie kamers. Kamer MB2 is de inleidingskamer voor de kamers MB5, MB6 en MB7. De oproepingen tot minnelijke schikking gebeuren voor kamer MB3. En kamer MRb neemt kennis van de verzoeken om rechtsbijstand. Die laatste houdt alle dagen zitting, om 8.45 uur. De twee andere op maandag, de ene om 9 uur, de andere om 10.30 uur.

De onderafdeling ‘algemene kwalificatie in burgerlijke zaken’ neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvoor geen andere onderafdeling bevoegd is. Drie kamers hier: MB5 (zitting op dinsdag om 9 uur), MB6 (zitting op maandag om 14 uur) en MB7 (zitting op dinsdag om 14 uur). Nationaliteitsvorderingen komen altijd voor kamer MB5. Zij zetelt daarvoor op de tweede en vierde dinsdag van de maand om 12 uur.

De onderafdeling ‘beroepen vredegerecht en politierechtbank’ is bevoegd voor het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter en de politierechtbank, tenzij de familierechtbank bevoegd is. Ze is ook bevoegd voor bv. tuchtzaken of verzoeken tot herroeping van gewijsde. De kamers MB1 en MB1a zetelen beide op dinsdag om 9 uur.

De onderafdeling ‘beslag’ is bevoegd voor bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. Ook pogingen tot minnelijke schikkingen op grond van de wet op het hypothecair krediet behoren tot haar bevoegdheden. De kamer MBe zetelt op vrijdag om 9 uur. Zaken worden op hetzelfde moment ingeleid.

De onderafdeling ‘voorzitter’ bestaat uit de kamers MBKg en MBVz. De voorzitter of de aangewezen magistraat die zetelt in de kamer MBKg neemt kennis van alle zaken die tot de bevoegdheid behoren van de voorzitter zetelend in kort geding, zoals in kort geding en ten gronde voor zover ze niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank. In de kamer MBVz wordt kennis genomen van vorderingen op eenzijdige verzoekschrift voor de voorzitter, voor zover de zaken niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank.

De kamer MBKg houdt zitting op maandag om 10.45 uur en op vrijdag om 11 uur. Inleidingen gebeuren op hetzelfde moment. De voorzitter of de aangewezen magistraat neemt dagelijks kennis van de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.

— Familierechtbank afdeling Mechelen

De familierechtbank bestaat uit de kamers MF1 tot MF7. Ze zijn gegroepeerd in onderafdelingen.

Een eerste onderafdeling bestaat uit kamer MF1. Zij neemt kennis van de vorderingen inzake echtscheiding bij onderlinge toestemming. De kamer zetelt op dinsdag om 14 uur (uitspraken) en op donderdag om 11 uur. inleidingen gebeuren voor kamer MF1 op donderdag om 11 uur.

De onderafdeling gevormd door kamer MF2 fungeert als kamer voor minnelijke schikking. Zittingen zijn er op woensdag en donderdag om 9 uur.

De onderafdeling die gevormd wordt door de kamers MF3 en MF3a is onder meer bevoegd voor de staat van personen, afstamming en adoptie, akten van de burgerlijke stand en weigering tot huwelijksvoltrekking. De kamer MF3a neemt ook kennis van de vorderingen tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed. Kamer MF3 is ook bevoegd voor het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter i.v.m. geesteszieken. Kamer MF3 houdt zitting op donderdag om 11.30 uur, kamer MF3a op donderdag om 9 uur en op de eerste en derde donderdag om 14 uur.

De onderafdeling met kamer MF4 neemt onder meer kennis van vorderingen i.v.m. huwelijksvermogensrecht en erfopvolging, schenkingen en testamenten. Zittingen en inleidingen gebeuren op woensdag om 9 uur.

De kamers MF5 tot MF7 vormen samen ook een onderafdeling. Kamer MF5 is onder meer bevoegd voor voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden en voor vorderingen over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van gemeenschappelijke minderjarige kinderen wanneer ouders niet gehuwd zijn of waren. Ze houdt zitting op woensdag om 9 uur. De kamers MF6 en MF7 zijn bevoegd voor vorderingen over voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van gezamenlijke minderjarige kinderen bij gehuwden, en over de onderhoudsverplichting tussen gehuwden tijdens en na het huwelijk. Ze houden zitting op donderdag om 9 uur. En, indien nodig, op de tweede of de vierde donderdag van de maand om 14 uur.

— Jeugdrechtbank afdeling Mechelen

De jeugdrechtbank van de afdeling Mechelen telt 3 kamers: MJ1–MJ3. Kamer MJ3 berecht personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen. Zij zetelt met drie rechters, de andere kamers met één rechter.

— Correctionele rechtbank afdeling Mechelen

De correctionele rechtbank van de afdeling Mechelen telt zes correctionele kamers (MC1–MC5) en een onderafdeling onderzoek.

De verdeling van de zaken tussen de kamers gebeurt door de voorzitter van de rechtbank. Hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank in strafzaken komen normaal gezien voor de collegiale kamer MC1. Onmiddellijke verschijningen komen voor kamer MC1, elke werkdag om 14 uur. Vorderingen in verband met sociaal strafrecht komen voor de kamers MC1 en MC3. Voor de kamer MC1 op de vijfde vrijdag van de maand, voor de kamer MC3 op de eerste, derde en vijfde vrijdag.

Afdeling Turnhout

De afdeling Turnhout heeft 29 kamers en 3 kabinetten voor onderzoeksrechter, verdeeld over drie secties: de burgerlijke rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de correctionele rechtbank.

— Burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank heeft 1 inleidingskamer (TB1), 8 kamers voor burgerlijke zaken (TB3, TB3a, TB4, TB4a, TB5, TB6, TB8 en TB9), 2 kamers voor zaken die tot de bevoegdheid van de voorzitter behoren (TBKg en TBVz), 1 kamer in beslag en middelen van tenuitvoerlegging (TBe) en 1 bureau voor rechtsbijstand (TRb).

Er zijn vijf onderafdelingen: algemene kwalificatie in burgerlijke zaken (kamers TB1, TB5, TB6, TB8, TB9 en TRb), beroepen vredegerecht (TB3 en TB3a), aansprakelijkheid (kamers TB4 en TB4a), beslag (kamer TBe) en voorzitter (kamers TBKg en TBVz).

— Familierechtbank afdeling Turnhout

De familierechtbank bestaat uit de kamers TF1–TF7 en TF10. Elke kamer vormt een aparte onderafdeling, één onderafdeling bestaat uit twee kamers, namelijk TF3 en TF4.

Kamer TF1 is bevoegd voor onder meer echtscheiding bij onderlinge toestemming. Ze is ook bevoegd voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en voor scheiding van tafel en bed, maar enkel als behandeling mogelijk is op de inleidingszitting. Ze zetelt op maandag om 9 uur.

De onderafdeling met kamer TF2 is onder meer bevoegd voor afstamming en adoptie van meerderjarigen, akten van de burgerlijke stand en de staat van personen. Zitting op donderdag van 9 tot 10.30 uur.

De onderafdeling met kamer TF7 neemt kennis van het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter over geesteszieken. Zitting op maandag om 12 uur.

Kamer TF3 is bevoegd als partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben, kamer TF4 als ze die wel hebben. Tot hun bevoegdheidspakket behoren onder meer vorderingen over echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (als die niet kan afgehandeld worden op de inleidingskamer TF1), over voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en over onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten. Kamer TF4 heeft ook nog afzonderlijke bevoegdheden, zoals adoptie van minderjarigen door echtgenoten of vorderingen over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en onderhoudsverplichtingen voor de gemeenschappelijke minderjarige kinderen (als ouders echtgenoten of ex-echtgenoten zijn). Kamer TF3 zetelt op donderdag, kamer TF4 op maandag, dinsdag en donderdag.

Kamer TF5 is bevoegd voor onder meer vorderingen over ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsverplichtingen als er gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn, voor zover de ouders geen echtgenoten of ex-echtgenoten zijn. Ook voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden behoren tot haar bevoegdheid. Er zijn zittingen op woensdag en vrijdag om 9 uur.

Kamer TF10 is bevoegd voor erfopvolging, schenkingen en testamenten, voor alle vereffeningen en verdelingen en voor huwelijksvermogensrecht. Zitting op vrijdag om 9 uur. Inleidingen gebeuren voor kamer TF1 op maandag om 9 uur.

Kamer TF6 is de kamer voor minnelijk schikking. Ze zetelt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9 uur.

— Jeugdrechtbank afdeling Turnhout

De jeugdrechtbank van de afdeling Turnhout telt 3 kamers: TJ1–TJ3. Kamer TJ3 berecht personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen. Zij zetelt met drie rechters, de andere kamers met één rechter.

— Correctionele rechtbank afdeling Turnhout

De correctionele rechtbank van de afdeling Turnhout telt vijf correctionele kamers (TC1–TC4) en een onderafdeling onderzoek.

Alle kamers zetelen met één rechter. Behalve de kamers TC1 en TC2 die met drie rechters zetelen.De collegiale kamer TC2 neemt uitsluitend kennis van het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank in strafzaken. De alleenzetelende kamer TC2a kan van dergelijke beroepen enkel kennis nemen als dat voor een goede rechtsbedeling nodig is en de wet het toelaat.

De rechtstreekse dagvaardigingen komen ofwel voor kamer TC1 ofwel voor kamer TC3.

Inwerkingtreding

Het nieuwe bijzondere reglement heeft uitwerking vanaf 1 september 2014. De vroegere reglementen van de afdelingen zijn vervallen op 12 augustus 2014. Maar het nieuwe reglement bevestigt wel de op 11 augustus 2014 geldende reglementen voor de periode tot en met 31 augustus 2014.

Bron:Bijzonder reglement van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, BS 9 september 2014

Ilse Vogelaere

Bijzonder reglement van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen

Afkondigingsdatum : 03/07/2014
Publicatiedatum : 09/09/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  623