Nederlandstalige Kamer ‘Tuchtraad van de geïntegreerde politie’ zoekt voorzitter

De Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie krijgt binnenkort een nieuwe voorzitter. De functie is sinds vandaag vacant. Zetelende magistraten bij een hof van beroep of rechtbank van eerste aanleg kunnen zich nog tot en met 6 juni kandidaat stellen bij de AD Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer.

Alleen Belgen die behoren tot de Nederlandse taalrol of die een wettelijk bewijs kunnen leveren van kennis van de Nederlandse taal komen in aanmerking. Bovendien mogen de kandidaten geen bevoegdheden hebben op grond van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten.

De Tuchtraad is een permanent orgaan op nationaal niveau met een Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige Kamer. Zij spreken zich uit over de procedures van verzoek tot heroverweging tegen de voorstellen van zware tuchtstraffen tegen personeel van het operationeel kader en het Calog. Verder staat de Tuchtraad in voor de opmaak van een jaarlijks verslag van alle tuchtstraffen en het beheer van de jurdisprudentiegegevensbank die op verzoek kan worden geraadpleegd door alle (statutaire) politiepersoneelsleden. Een kamervoorzitter leidt de debatten en stelt de adviezen op in overleg met de bijzitters. Verder helpt hij bij het opstellen van het jaarverslag en controleert hij het correcte beheer van de jurisprudentiedatabank.

Geïnteresseerde kandidaten voor de functie van voorzitter in de Nederlandstalige Kamer moeten onder meer relevante beroepservaring kunnen aantonen m.b.t. het tuchtrecht, over de nodige organisatorische capaciteiten beschikken, de principes van het HR-management kennen en inzicht hebben in de organisatie en de werking van de geïntegreerde politie. De Koning zal de voorzitter uiteindelijk benoemen op voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. En dat voor een (hernieuwbaar) mandaat van 5 jaar.

Herinner dat in elke kamer - naast een voorzitter - ook een bijzitter, personeelslid van de politiediensten, zetelt en een extern bijzitter dat geen personeelslid is van de geïntegreerde politiedienst, noch kabinetslid bij een federale minister. Ieder van hen heeft bovendien een plaatsvervanger.

Bron:Tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming in het mandaat van effectief voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie, BS 7 mei 2015.
Zie ook Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, BS 16 juni 1999. (art. 39 e.v.)

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 07/05/2015
Publicatiedatum : 07/05/2015

Gepubliceerd op 07-05-2015

  129