Nationale DNA-cel definitief geïntegreerd in federaal parket

Koninklijk besluit tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

De nationale DNA-cel, die onder meer verantwoordelijk is voor het toekennen van de DNA-codenummers, wordt definitief geïntegreerd in het federaal parket.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de nationale cel ingericht zou worden binnen de gemeenschappelijke steundienst onder leiding van de voorzitter van het College van procureurs-generaal (art. 143ter Gerechtelijk Wetboek). De oprichting van die steundienst liet echter op zich wachten. Daarom werd in 2013 afgesproken om de cel – in afwachting – te organiseren binnen het federaal parket (KB van 17 juli 2013). Maar een jaar later koos de wetgever er voor om artikel 143ter van het Gerechtelijk Wetboek op te heffen. De tijdelijke regeling die sindsdien werd aangehouden, werd daarom definitief gemaakt, via de Wet 17 mei 2017 tot oprichting van de DNA-databank intervenanten. De manier van werken werpt immers zijn vruchten af. Een KB met uitvoeringsbepalingen was nog nodig om de regeling op punt te zetten.
Het KB van 17 juli 2013 wordt aangepast, net als de personeelsformatie bij het federaal parket. Concreet:
  • de nationale cel blijft functioneren op de budgetten van het federaal parket dat haar tegelijk ook huisvest;
  • de nationale cel hangt voortaan rechtstreeks af van de federale procureur. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de terbeschikkingstelling van gerechtspersoneel aan de nationale cel voor een termijn van vijf jaar die tweemaal hernieuwbaar kon worden. Voortaan zal de nationale cel bijgestaan worden door leden van het parketsecretariaat bij het federaal parket. De expertise die deze mensen hebben opgebouwd zal dus niet verloren gaan bij het einde van hun terbeschikkingstelling. Het huidige gerechtspersoneel dat de nationale cel bijstaat, wordt met hun instemming opgenomen in het kader van het parketsecretariaat bij het federaal parket.
Het KB van 11 augustus 2017 heeft retroactief uitwerking met ingang van 10 juni 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, BS 24 augustus 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  386