Nationaal Pensioencomité kan aan de slag

De oprichtingswet van het Nationaal Pensioencomité is in werking getreden op 1 juni, maar de installatie van het comité kreeg eigenlijk pas vorm dankzij 2 KB’s: een eerste KB vraagt de belangenorganisaties om lijsten met kandidaten voor te leggen, een tweede bepaalt hoe de mandaten worden toegekend.

Daarna werden de voorzitter - Paul Windey - en de ondervoorzitter - Anne Thiry - aangesteld. En nu zijn ook de lijsten met de leden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit tot aanstelling van de leden treedt in werking op 19 juni 2015.

De vaste leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van 5 jaar. Het gaat om de vertegenwoordigers van de werknemers uit de private sector en van de personeelsleden uit de publieke sector, de vertegenwoordigers van de werkgevers en de zelfstandigen, en de vertegenwoordigers van de federale overheid.

Nationaal Pensioencomité

Het Nationaal Pensioencomité is één van drie organen die opgericht werden om de pensioenhervorming te ondersteunen: een ‘Academische Raad’ voor wetenschappelijke adviezen, een ‘Kenniscentrum’ voor technische ondersteuning en een ‘Nationaal Pensioencomité’.

Het Nationaal Pensioencomité is het orgaan bij uitstek voor het sociaal overleg over de pensioenhervorming. Het comité is een raadgevend orgaan dat advies uitbrengt over alle voorstellen inzake pensioenen. Die adviezen worden uitgebracht in de vorm van verslagen die de verschillende in het comité uiteengezette standpunten weergeven.

24 vaste leden

Naast een voorzitter en een ondervoorzitter telt het comité 24 vaste leden:

  • 8 leden die de werkgevers en de zelfstandigen vertegenwoordigen;
  • 8 leden die de federale overheid vertegenwoordigen;
  • 8 leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Er worden evenveel plaatsvervangende leden als vaste leden benoemd. De plaatsvervangende leden zijn, wanneer zij een vast lid vervangen, stemgerechtigd. De duurtijd van alle mandaten is 5 jaar maar ze zijn wel hernieuwbaar. Het secretariaat van het comité wordt toevertrouwd aan de secretariaten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Het Nationaal Pensioencomité zal zich onder andere moeten buigen over de zwaarte van de beroepen, het deeltijds pensioen, de invoering van een puntensysteem, en de modernisering van de gezinsdimensie van onze pensioenstelsels.

Bron:Ministerieel besluit van 22 juni 2015 tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité, BS 25 juni 2015
Zie ook: — Artikel 3 van de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad— Koninklijk besluit van 28 mei 2015 tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité, BS 2 juni 2015 — Koninklijk besluit van 28 mei 2015 tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen, BS 2 juni 2015 — Koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité, BS 16 juni 2015

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 22/06/2015
Publicatiedatum : 25/06/2015

Gepubliceerd op 29-06-2015

  155