Naar één categorie van gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaren (art. 2, 5-6, e.a. Diversebepalingendecreet RO)

Op het vlak van ruimtelijke ordening zijn er momenteel 3 types van gewestelijk ambtenaar actief: de eigenlijke gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren, de planologische ambtenaren, en de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaren. Het Diversebepalingendecreet RO schrapt die 2 laatste categorieën. Voortaan bestaan er op gewestelijk niveau alleen nog gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren (GSA’s).

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kent momenteel bevoegdheden toe:

  • aan planologische ambtenaren, op het vlak van provinciale planning en planologische attesten;
  • aan gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaren, die vergunningen afleveren binnen de bijzondere procedure; en
  • aan gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren, op het vlak van gemeentelijke planning, het verlenen van adviezen over vergunnningsaanvragen in niet-ontvoogde gemeenten, het afleveren van vergunningen binnen de bijzondere procedure, en het nakijken van de registers.

Maar sinds de opheffing van het agentschap RWO eind 2011, maken alle ambtenaren deel uit van het departement RWO, waar ze dezelfde taken vervullen. Aangezien ook hun aanstellingsvoorwaarden identiek zijn, heeft het geen zin meer om aparte categorieën te behouden.

Het Diversebepalingendecreet RO schrapt dan ook de termen ‘planologische ambtenaar’ en ‘gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar’ – en soms ook al eens ‘gedelegeerde planologische ambtenaar’ – uit de VCRO, en vervangt die door de begrippen ‘gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar’ of, meer algemeen, ‘departement’.

Maar het Diversebepalingendecreet RO is niet volledig. Wij vonden in de VCRO nog een 10-tal artikels waar de aanpassingen nog doorgevoerd moeten worden...

Bron:Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, BS 15 april 2014 (art. 2, 5-6, 19, 25, 30, 36, 46, 50-51, 65, 68, 72-73 en 109 van het Diversebepalingendecreet RO).

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid

Afkondigingsdatum : 04/04/2014
Publicatiedatum : 15/04/2014

Gepubliceerd op 17-04-2014

  265