Naar 38-urenwerkweek in alle hulpverleningszones

In de toekomst zullen alle hulpverleningszones een 38-urenwerkweek moeten hanteren voor hun operationele beroepsleden. Langer werken kan, maar is gebonden aan strikte voorwaarden. Dat zijn de krachtlijnen uit de wet van 19 april 2014. Daarmee wordt de organisatie van de arbeidstijd voor beroepsbrandweermannen van de hulpverleningszones wettelijk verankerd. Noodzakelijk om te beantwoorden aan de eisen uit richtlijn 2003/88/EG dat een gemiddelde grens van 48 uur per week hanteert. Bovendien vormt de wet een eerste stap in de harmonisering van het statuut van de brandweer. De bepalingen gelden vanaf 1 januari 2015, de dag waarop de hulpverleningszones definitief worden ingevoerd. Ze zijn ook van toepassing op de beroepsbrandweermannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Tot 48 uur onder voorwaarden

Algemeen geldt dat iedere beroepsbrandweerman gemiddeld 38 uur per week mag werken over een referentieperiode van 4 maanden. Die loopt van 1 januari tot 30 april, van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 31 december.

Maar in de zones waar op 1 januari 2015 meer dan de helft van het operationeel beroepspersoneel een gemiddelde werkweek heeft van meer dan 38 uur kan langer worden gewerkt. De wekelijkse arbeidstijd mag daar gemiddeld 48 uur bedragen op voorwaarde dat tijdens vakbondsonderhandelingen een gepast rooster wordt opgemaakt. Sociale bemiddeling kan hierbij noodzakelijk zijn. Bovendien moeten brandweermannen voor de extra werkuren een bijkomende vergoeding krijgen.

Hoe dan ook moeten ook deze zones binnen 10 jaar moeten overstappen naar het 38-urenregime. Die termijn kan één keer verlengd worden met maximaal 10 jaar, m.a.w. tot uiterlijk 2035. Maar daarvoor is een KB nodig.

Extra werkuren

De beroepsbrandweermannen die gemiddeld maximum 38 uur per week werken, kunnen per week tot 10 bijkomende uren presteren. Hierover moet wel een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer. Bovendien moet dat akkoord worden opgestemd vóór het presteren van de bijkomende uren. Bedoeling is om interventies of wachtdiensten in de kazerne te verzekeren.

Ook de brandweermannen met een gemiddelde werkweek tussen de 38 en 48 uur, mogen bijkomende uren presteren op basis van een individueel akkoord. Het aantal bedraagt maximaal het verschil tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd en 48uur. Maar hierop geldt een uitzondering voor brandweermannen die op 1 januari 2015 zowel vrijwillig als beroepslid waren in 2 brandweerdiensten binnen het grondgebied van dezelfde zone.

Bijkomende uren moeten extra worden vergoed.

Werkweek van maximum 60 uur, 24uren shift, verplichte pauze

De hulpverleningszones en de DBDMH moeten bij het opstellen van de arbeidsregimes ook rekening houden met een aantal beschermingsmaatregelen:

  • langer werken dan 60 uur per week, bijkomende uren inbegrepen, mag niet. Daarbij wordt geen rekening gehouden met overschrijdingen n.a.v. ‘een voorgekomen of dreigend ongeval’ en ‘een onvoorziene noodzakelijkheid’. Die uitzonderlijke extra uren moeten wel binnen de 14 dagen gecompenseerd worden met inhaalrust.
  • een arbeidsprestatie mag nooit langer dan 24uur duren. Bovendien moet iedere arbeidsprestatie tussen 12 en 24uur, worden gevolgd door een rustperiode van minstens 12 opeenvolgende uren.
  • per 6 uur ononderbroken arbeid, is een half uur pauze verplicht. Tenzij het gaat om interventies waarbij pauzes onmogelijk zijn. In die gevallen wordt nadien gepauzeerd. Tijdens iedere pauze blijft de werknemer beschikbaar voor oproepen.
  • voor elke periode van 7 dagen heeft de werknemer recht op een rusttijd van minstens 35 opeenvolgende uren.
  • werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen en ‘s nachts kan in continudienst. Wie werkt tussen 20u ‘s avonds en 6 u ’s ochtend heeft recht op begeleidende maatregelen.

De werkgevers zijn bovendien verplicht om op de werkplek een (elektronisch) register bij te houden dat de geleverde dagelijkse prestaties van iedere werknemer bevat.

Bron:Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 23 juli 2014.
Zie ook Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, Parl. St. Kamer, nr. 3353/001. Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, BS 5 januari 2001. (Arbeidstijdwet) Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 31 juli 2007.

Laure Lemmens

Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Afkondigingsdatum : 19/04/2014
Publicatiedatum : 23/07/2014

Gepubliceerd op 30-07-2014

  223