Ministers wijzen deskundigen aan in Adviesraad van het sociaal strafrecht

De Adviesraad van het sociaal strafrecht heeft 18 leden die met ingang van 23 mei benoemd worden voor een periode van 4 jaar. Daarnaast zitten in de adviesraad ook deskundigen die aangewezen zijn door de bevoegde ministers. We noteren ook een paar extra voorschriften voor die deskundigen.

18 leden

De Adviesraad van het sociaal strafrecht bestaat uit 18 leden die worden aangewezen op basis van hun ervaring of hun bijzondere kennis inzake het sociaal strafrecht.

Zij vertegenwoordigen:

 • de FOD Werkgelegenheid, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
 • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
 • de Rechtelijke Orde; en
 • de academische wereld.

Dat blijkt ook uit het benoemings-KB van 23 mei 2016. Met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit – dat is op 23 mei - worden voor een periode van 4 jaar benoemd:

 • de leden van de adviesraad;
 • de voorzitter en de vice-voorzitter van de adviesraad;
 • de secretaris en de adjunct-secretarissen van de adviesraad.

De adviesraad vervult een belangrijke rol bij de toepassing van het Sociaal Strafwetboek. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De adviesraad maakt ook studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coördineert de opstelling van het jaarverslag.

Deskundigen

Het KB dat de samenstelling en de werking van de adviesraad regelt, bepaalt voortaan dat de adviesraad tevens bestaat uit deskundigen die aangewezen zijn door de bevoegde ministers.

Zo kunnen de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen, en de minister bevoegd voor de Bestrijding van de sociale fraude elk een deskundige aanwijzen ‘wegens zijn bijzondere bekwaamheden op het vlak van het sociaal strafrecht’.

En die vakministers hebben het woord bij de daad gevoegd, zo blijkt uit een ministerieel besluit dat ook in het Belgisch Staatsblad verschenen is op 31 mei 2016. Het gaat om de aanwijzing van 5 deskundigen:

 1. Op voorstel van de minister bevoegd voor Werk: P. Pecinovsky, onderzoeker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.
 2. Op voorstel van de minister bevoegd voor Justitie: T. Messiaen, advocaat.
 3. Op voorstel van de minister bevoegd voor Sociale Zaken: D. Van Strijthem, directeur arbeidsrecht.
 4. Op voorstel van de minister bevoegd voor Zelfstandigen: F. Blause, adviseur bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ);
 5. Op voorstel van de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude: E. Matthys, advocaat en praktijkassistent UGent.

Het wijzigings-KB van 23 mei 2016 voorziet ook nog in volgende voorschriften voor deskundigen in de adviesraad:

 • Een lid van een ministerieel kabinet mag niet als deskundige worden aangewezen door de bevoegde ministers en staatssecretarissen.
 • De aanwijzing van deze deskundigen eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de leden afloopt of op het einde van de legislatuur.
 • De adviesraad kan zich ook laten bijstaan door deskundigen uitgenodigd voor de vergaderingen waarop onderwerpen worden besproken waarvoor ze deskundig zijn.

Let op! De leden en de deskundigen die aangewezen worden door de ministers en de staatssecretarissen hebben stemrecht, zo blijkt uit het KB.

In werking

Het KB van 23 mei 2016 treedt samen met het benoemingsbesluit en het aanwijzingsbesluit in werking op 31 mei 2016. Dat is de dag van de bekendmaking van de teksten in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, BS 31 mei 2016
Zie ook: — Koninklijk besluit van 23 mei 2016 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31 mei 2016 — Ministerieel besluit van 28 mei 2016 houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31 mei 2016

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek

Afkondigingsdatum : 23/05/2016
Publicatiedatum : 31/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  99