Minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan worden opgetrokken. Het KB van 21 december 2017 dat daarvoor zorgt, is in werking getreden op 1 januari 2018.
De verhoging geldt voor de betalingen vanaf januari 2018. Ze sluit aan bij een eerdere verhoging met 0,7% die werd doorgevoerd op 1 januari 2017. De Koning had immers de bevoegdheid gekregen om het percentage op te trekken, zonder dat dit percentage 10% kan overschrijden.
Die oefening resulteert dus in een verhoging met 1,4%. Daartoe wordt de herstelwet van 10 februari 1981 aangepast. En logischerwijs ook de wet van 6 juli 2016 tot verhoging van sommige minimumpensioenen.
Voor de reële bedragen kunnen we verwijzen naar de website van de Federale Pensioendienst (bedragen gewaarborgd minimumpensioen bij een volledige loopbaan vanaf 1 januari 2018, aan spilindex 141,59):
 
Rustpensioen gezinsbedrag
Rustpensioen alleenstaande
Overlevingspensioen
Jaarbedrag
18.307,17 euro
14.650,34 euro
14.454,57 euro
Forfaitair maandbedrag
1.525,60 euro
1.220,86 euro
1.204,55 euro
Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2017 tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan, BS 28 december 2017
Steven Bellemans
  338